شبکه یکپارچه آزمایشگاه ها و شرکت های بازرسی انرژی با برقراری ارتباط مابین ارکان اجرائی مواد 11، 12 و 26 قانون اصلاح الگوی مصرف که شامل شرکت های تولیدی، آزمایشگاه های حوزۀ انرژی، شرکت های بازرسی انرژی، سازمان ملی استاندارد و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت می باشند و ارائه خدمات و حمایت های خود از آزمایشگاه ها و شرکت های بازرسی عضو شبکه، باعث ارتقاء عملکردها و توانمندی های اعضا شده و روند اجرایی شدن استانداردهای ملی را تسهیل می‌بخشد.
از سوی دیگر یکی از عوامل اصلی موثر بر تصمیم گیری‌های کلان در خصوص تدوین و اجرای استانداردها مستلزم دسترسی به اطلاعات دقیق و شفاف از قابلیت ها و توانمندی‌های بالقوه موجود در سطح کشور می‌باشد.

این شبکه بستری مناسب برای دسترسی سهل و آسان به اطلاعات مورد نیاز واحدهای مختلف شرکت‌ بهینه سازی مصرف سوخت نیز فراهم می‌نماید و کمک شایانی به مدیریت دانش در سطح سازمانی و ملی خواهد نمود.

اجرا و پیاده سازی استانداردهای حوزۀ انرژی بر کاهش مصارف انرژی در سطح ملی تاثیرگذار می باشد و لذا یکی از ماموریت های اصلی این شبکه ایجاد شرایط مساعد در جهت پیاده سازی استانداردهای مرتبط با مصارف انرژی و کاهش مصرف انرژی می باشد که در نهایت این فعالیت ها می‌تواند کمک شایانی به استقرار نظام جدیدی از الگوی مصرف متناسب با آنچه که در قانون اصلاح الگوی مصرف برآن تاکید شده است نماید و منجر به تحقق بخشی از اهداف اساسی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت گردد.