شرکت بازرسی فنی افق طراحان لیان


شرکت بازرسی فنی افق طراحان لیان
درباره شرکت بازرسی فنی افق طراحان لیان

بازرسی فنی انواع تجهیزات شهربازی سبک بازرسی فنی تجهیزات زمین های بازی

زمینه های فعالیت: تجهیزات،

مشخصات


تکمیل پروفایل100
ویژگی ۱50
ویژگی ۲75
ویژگی۳25

نام و نام خانوادگی مدیر : علی صیرفی

تماس مدیر :

نام و نام خانوادگی شخص رابط :

تماس رابط :

استان : بوشهر ، شهر : بوشهر

آدرس : بوشهر خیابان امام خمینی، کوچه گلشن ، ساختمان سپهر واحد 4

  • تجهیزات
  • استانداردها
  • گواهینامه ها
  • افراد متخصص
  • مقالات
  • اخبار