بهینه سازان صنعت تاسیسات


بهینه سازان صنعت تاسیسات
درباره بهینه سازان صنعت تاسیسات

زمینه های فعالیت: صنایع پالایش، تبدیل و انتقال،سایر صنایع،تجهیزات،صنایع پتروشیمی،صنایع فلزی،معماری و مصالح ساختمانی/ برچسب انرژی ،کشاورزی،تاسیسات و تجهیزات موتورخانه،صنایع کانی و غیر فلزی،صنایع غذایی،لوازم و تجهیزات خانگی،

مشخصات


تکمیل پروفایل100
ویژگی ۱50
ویژگی ۲75
ویژگی۳25

نام و نام خانوادگی مدیر : میثم ریاحی

تماس مدیر : 02144284338-09123045871

نام و نام خانوادگی شخص رابط : سمیرا شاکر

تماس رابط : 02144284338-09126904010

استان : تهران ، شهر : تهران

آدرس : استان تهران- شهر تهران- بلوار مرزداران- خیابان نارون- بین سپهر 4 و 6- پلاک 6/2

  • تجهیزات
  • استانداردها
  • گواهینامه ها
  • افراد متخصص
  • مقالات
  • اخبار
تایید صلاحیت نهاد بازرسی ، محل صدور: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تایید صلاحیت نهاد بازرسی ، محل صدور: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
گواهینامه تایید آزمایشگاه همکار ، محل صدور: اداره کل استاندارد استان تهران
تایید صلاحیت نهاد بازرسی ، محل صدور: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تایید صلاحیت نهاد بازرسی ، محل صدور: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تایید صلاحیت نهاد بازرسی ، محل صدور: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تایید صلاحیت نهاد بازرسی ، محل صدور: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تایید صلاحیت نهاد بازرسی ، محل صدور: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تایید صلاحیت نهاد بازرسی ، محل صدور: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تایید صلاحیت نهاد بازرسی ، محل صدور: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار ، محل صدور: اداره کل استاندارد استان تهران
تایید صلاحیت نهاد بازرسی ، محل صدور: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار ، محل صدور: اداره استاندارد تهران
گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار ، محل صدور: اداره کل استاندارد استان تهران
تایید صلاحیت نهاد بازرسی ، محل صدور: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تایید صلاحیت نهاد بازرسی ، محل صدور: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تایید صلاحیت نهاد بازرسی ، محل صدور: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تایید صلاحیت نهاد بازرسی ، محل صدور: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تایید صلاحیت نهاد بازرسی ، محل صدور: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تایید صلاحیت نهاد بازرسی ، محل صدور: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تایید صلاحیت نهاد بازرسی ، محل صدور: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تایید صلاحیت نهاد بازرسی ، محل صدور: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تایید صلاحیت نهاد بازرسی ، محل صدور: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تایید صلاحیت نهاد بازرسی ، محل صدور: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تایید صلاحیت نهاد بازرسی ، محل صدور: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تایید صلاحیت نهاد بازرسی ، محل صدور: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

مهدی جمالی
مدیر بازرسی
کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی

محمد رهبری
کارشناس بازرسی
کارشناسی مهندسی مکانیک

سمیرا شاکر
کارشناس بازرسی
کارشناسی مهندسی نساجی