حامیان صنعت بارثاوا


حامیان صنعت بارثاوا
درباره حامیان صنعت بارثاوا

زمینه های فعالیت: سایر صنایع،معماری و مصالح ساختمانی/ برچسب انرژی ،کشاورزی،صنایع غذایی،

مشخصات


تکمیل پروفایل100
ویژگی ۱50
ویژگی ۲75
ویژگی۳25

نام و نام خانوادگی مدیر : نوشین شاپور

تماس مدیر : 09155105117 و 05137683086

نام و نام خانوادگی شخص رابط : علی امیری

تماس رابط : 09153012569 و 05137610959

استان : خراسان رضوی ، شهر : مشهد

آدرس : بلوار فردوسی،خیابان مهدی ،مهدی 2 ، بن بست سوم سمت چپ ، پلاک 302

  • تجهیزات
  • استانداردها
  • گواهینامه ها
  • افراد متخصص
  • مقالات
  • اخبار
شرکت بازرسی کننده نوع الف در خصوص استاندارد ایران -ایزو/آی ای سی 17020سال 1392 ، محل صدور: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
شرکت بازرسی کننده نوع الف در خصوص استاندارد ایران -ایزو/آی ای سی 17020سال 1392 ، محل صدور: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
شرکت بازرسی کننده نوع الف در خصوص استاندارد ایران -ایزو/آی ای سی 17020سال 1392 ، محل صدور: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
شرکت بازرسی کننده نوع الف در خصوص استاندارد ایران -ایزو/آی ای سی 17020سال 1392 ، محل صدور: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
شرکت بازرسی کننده نوع الف در خصوص استاندارد ایران -ایزو/آی ای سی 17020سال 1392 ، محل صدور: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
شرکت بازرسی کننده نوع الف در خصوص استاندارد ایران -ایزو/آی ای سی 17020سال 1392 ، محل صدور: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
شرکت بازرسی کننده نوع الف در خصوص استاندارد ایران -ایزو/آی ای سی 17020سال 1392 ، محل صدور: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

آرش کریمی
مدیر فنی
کارشناسی ارشد مهندس مکانیک

علی امیری
بازرس
کارشناسی مهندسی مکانیک