ممیزی انرژی


مهندسین مشاورطرح و مدیریت انرژی پویا | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 044-33478712

فکس: 044-33478712

وب سایت: www.tomep-consultant.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

کند و کاو انرژی پارس | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88330952

فکس: 021-88330952

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مجتمع صنایع قائم رضا | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 031-36181020-30 , 021-880111487

فکس: 0313-6245568

وب سایت: www.ghaemreza.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

ارس بنیاد | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88824747

فکس: 021-88824747

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسین مشاور صنعتی رعدان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88774538 , 021-88775342 , 021-88775343

فکس: 021-88796614

وب سایت: www.radaan.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

تاراز | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88513952

فکس: 021-88513952

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

سلارمالاکان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88525665

فکس: 021-88525665

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

جهاد نصر کرمانشاه | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0833-8387835

فکس: 0833-8387835

وب سایت: www.jnkco.co

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسی و ساختمانی بونیز سازه | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88607428

فکس:

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

فنی ومهندسی نفتاگازماد | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-22892334

فکس: 021-22892334

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

چاوش راه بنا | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88570049-50

فکس: 021-88575948

وب سایت: www.crbco.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

دانیال پترو | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88531674 , 021-88531683 , 021-43984000

فکس: 021-88531680 , 021-88744440

وب سایت: www.danialpetro.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

میثاق گاز شرق | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن:

فکس:

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

قرارگاه سازندگی خانم الانبیاء- صدف | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88085700

فکس:

وب سایت: www.khatam.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

صنایع پرتونصب اصفهان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0313-33312594

فکس: 0313-33312594

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسین مشاور ساز آب اهواز | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 061-33921682

فکس: 061-33921682

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

ساختمانی تاسیسات تهران حرارت | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-26301358

فکس: 021-26301358

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

شایستگان بویر | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0741-2228854

فکس: 0741-2228854

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسین مشاور آبشاران گستر افلاک | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 066-33211609

فکس: 066-33211609

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

خدمات صنعتی توازن دانش | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88521181-3

فکس: 021-88533147

وب سایت: www.seisco.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:


نصب نیرو | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-96663001 , 021-88025745

فکس:

وب سایت: www.nasbniroo.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

جهاد نصر لرستان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 066-33120571-9

فکس: 0066-33120580

وب سایت: www.nasrlorestan.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

اسلام چک | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-22364712

فکس: 021-22364712

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

فنی مهندسی یگانه نورد صنعت خوزستان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 091-6312045

فکس: 091-6312045

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

طراحی و مهندسی صنایع انرژی | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-22565040-7

فکس: 021-22544327

وب سایت: www.eied.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:مهندسی و ساخت ونوسان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-44306005

فکس: 021-44306640

وب سایت: www.venusanco.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

بهین طرح پایدار | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-66931843

فکس: 021-66934105

وب سایت: www.btp-co.net

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسین مشاور راه ور ایران | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88784845

فکس: 021-88784845

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:


تاسیساتی و مکانیکی کیهان برودت زرین | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88644377

فکس: 021-88644332

وب سایت: www.kbzco.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

تام ایران خودرو | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-44520352-4

فکس: 021-44503960

وب سایت: www.tam.co.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:سامان انرژی اصفهان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 031-37765478 , 031-37768382

فکس: 031-37764568

وب سایت: www.samanenergy.ir

زمینه های فعالیت: بهینه سازی انرژی ، صنعت

گواهینامه ها:

فنی راه و ساختمان گچ کمر | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 061-33384888

فکس: 061-33384888

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

میم تیم | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88570016

فکس:

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

جمع نما | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-77910911

فکس: 021-77800553

وب سایت: www.jamenama.persiangig.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:


مکانیک سازه صنعت جنوب | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 071-36389510

فکس: 071-36389510

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

دریا پالا | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-26421284 , 021-26421410-6

فکس:

وب سایت: www.daryapala.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

فنی مهندسی آرش هفشجان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0382-2576899

فکس: 0382-2576899

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسی مشاور طوس آب | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 051-37003700 , 051-37684091-6 , 021-88332690-7

فکس: 051-37688868 , 021-88332689

وب سایت: www.toossab.net

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

رژین صنعت | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88877340-1 , 021-88664401-3

فکس: 021-88206406

وب سایت: www.rozhin-sanat.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

تدبیر و فن آسیا | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88612173-5

فکس: 021-88056927

وب سایت: www.tadbirvafan.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسی پناه ساز ایران | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88907509 , 021-88903535

فکس: 021-88900756

وب سایت: www.panahsaz.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

طرح نصب صحت | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88985440-2

فکس: 021-88964700

وب سایت: www.tnsehat.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسین مشاور پارسیکان ایران | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88775287

فکس: 021-88775286

وب سایت: www.parsikaniran.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

آریا نیرو | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88044114

فکس: 021-88044114

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

فنی راه و ساختمان دالان جنوب | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0611-4443261

فکس: 0611-4443261

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسی و ساختمان صنایع نفت | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-81781

فکس: 021-88909276

وب سایت: www.nioec.org

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:طراحی و مهندسی گروه صنعتی عالی نام | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 071-32345732

فکس: 071-32345732

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسین مشاور خیزش سبز شمال | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 013-33242900

فکس: 013-33225752

وب سایت: www.khizeshco.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

نصر میثاق اهواز | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 061-33214091-4

فکس: 061-33214095

وب سایت: www.nasr-misagh.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسین مشاور صحن بوستان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-61046

فکس: 021-61046

وب سایت: www.sahneboostan.com

زمینه های فعالیت: صنعت
پژوهش و پالایش رادمان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88623405-8 , 021-88043052-92

فکس: 021-88043015

وب سایت: www.radman-co.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

فن آوری اطلاعات و خدمات صنعتی سناء اندیشه | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88659297

فکس: 021-88192293

وب سایت: www.sana-ir.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

سیویل تونل | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-22057465 , 021-22015660 , 021-22056028

فکس: 021-22053180

وب سایت: www.civiltunnel.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

کازه | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-66521296

فکس:

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

توسعه صنایع نفت و انرژی قشم | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-22028716

فکس: 021-22020773

وب سایت: www.oeid.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:سمندیس | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88872114

فکس: 021-88872114

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

احداث و توسعه نیروگاه های مپنا (توسعه یک) | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-24711002 , 021-8198002 , 021-23151002

فکس: 021-22908598 , 021-229088597

وب سایت: http://www.mapnagroup.com/companies/mapna-md1

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

فنی مهندسی آدنیس آریا | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-26407888-9

فکس: 021-22901028

وب سایت: www.adonisaria.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسی هیرگان انرژی | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88062070

فکس: 021-88062071

وب سایت: www.hirganenergy.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:


توسعه شبکه های صنعتی ایران | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88770138 , 021-88778634

فکس: 021-88777112

وب سایت: www.iindco.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

پتروصنعت جنوب | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88580657-8

فکس: 021-88079573

وب سایت: www.petrogroup.co

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

بین المللی پیمانکاری عمومی ایران | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-22924960-4

فکس: 021-22923142

وب سایت: www.igc.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

سامان سدرود | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-44622470

فکس: 021-44622470

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:چکاد جنوب | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0611-3338800

فکس:

وب سایت: www.chakad.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

فن آوری فراساحلی دلتا | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88245837

فکس: 021-88245835

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

خبرگان بهینه ساز | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 88823427- 021

فکس: 88823427- 021

وب سایت: www.khbehinesaz.com

زمینه های فعالیت: بهینه سازی انرژی

گواهینامه ها:

الماس راه جنوب | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 061-33917870

فکس: 061-33917870

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

ساختمانی کیوان کوشا | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0382-2574113

فکس:

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

عمران سیرت | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن:

فکس:

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

تکنیک | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88016910 , 021-88335755

فکس: 021-881016910

وب سایت: www.technic-co.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسی انرژی و سازه | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0713-2353027

فکس: 0713-2353027

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)-عمران صنعت | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88085700

فکس:

وب سایت: www.khatam.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

پیمایش گستر توس | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0511-6045669

فکس: 0511-6094138

وب سایت: www.pgtoos.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسی آذرپژوهان اندیش | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88702520

فکس: 021-88703413

وب سایت: www.azarpajouhan.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسی و ساختمان تیو انرژی | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-24571000

فکس: 021-22925080

وب سایت: www.tivenergy.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

ژالکه | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88403049

فکس: 021-88403265

وب سایت: www.jalkeh.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

پردیس ساختار افلاک | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 061-222008 , 0631-4438633

فکس: 061-222008

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

هامون گستر صنعت | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88534673-8

فکس: 021-88515630

وب سایت: www.hamoon-gs.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:


ژرف کار جم | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0311-2616465-7 , 021-88442616

فکس: 0311-2616463 , 021-88452123

وب سایت: www.zharfkarejam.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسین مشاور سازاب پردازان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-66422132 ,0611-3343394-5 , 0611-3341937

فکس: 0611-3342262

وب سایت: www.spce.co.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:


جنوب سازه | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88993644-5

فکس: 021-88993644-5

وب سایت: www.jonobsaze.ccom.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسی سهند آذر | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88616656-9

فکس: 021-88616656-9

وب سایت: www.sahandazar.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسی و نصب محور سازان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 071-32291288 , 071-32297834

فکس: 071-32294349

وب سایت: www.mehvarsazan.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

آریا رود پارس | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88866758

فکس: 021-88866754

وب سایت: www.ariarood.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

فرا دریا عرشه | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88362247

فکس: 021-88362247

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

آسفالت طوس | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-43621000

فکس: 021-43621030

وب سایت: www.asfalt-tous.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

پیسا | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88713500

فکس: 021-88713500

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)-اروندان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88085700

فکس: 021-88085700

وب سایت: www.khatam.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

فنی مهندسی امان گاز | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88106127

فکس: 021-88106127

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

شبدیز صنعت آپادانا | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88673809 , 021-88606976

فکس: 021-88673809

وب سایت: www.shabdizsanat.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسی ایران ارتباط | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-82135000

فکس:

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

سالار سحاب | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 071-36310610-2 , 021-88672063-6

فکس: 071-36310610-2 , 021-88672063-6

وب سایت: www.salarsahab.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0711-2113333 , 0711-2273157

فکس: 0711-2273152

وب سایت: www.pidec.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:مهندسین مشاور نگراندیش نوین | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88511455-65

فکس: 021-88511455

وب سایت: www.negarandish.ir

زمینه های فعالیت: بهینه سازی انرژی ، صنعت

گواهینامه ها:

ساختمانی و تاسیسات دشت بهساز | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0513-7615638

فکس: 0513-7672061

وب سایت: www.dashtebehsaz.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

آرمان نصر آذربایجان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 041-34767400-6

فکس: 041-34767407

وب سایت: www.jnea.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسی و ساخت نیرورسان سهند | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-22842074

فکس: 021-22842074

وب سایت: www.nirooresanco.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

بین المللی مهندسی ایران (ایریتک) | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88678750-1

فکس: 021-812801-4

وب سایت: www.iritec.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:مهندسی،ساختمانی وتأسیساتی فرجود | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 031-36615189

فکس: 031-36615189

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

پارس پرنون | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88603715

فکس: 021-88603715

وب سایت: www.parsparnoun.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندس و طراحی همپا انرژی | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 071-32136000 , 071-32263180-99

فکس: 021-32136527

وب سایت: www.hedciont.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

پترو سازه مبین | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88219014-6

فکس: 021-88211120

وب سایت: www.psm.co.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

بونیز تدبیر | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88035389

فکس: 021-88035389

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسی و توسعه انرژی پایدار | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88303590

فکس: 021-88303590

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

پرلیت | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88784781

فکس: 021-88796462

وب سایت: www.perlite-co.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسین مشاور محرک پویا | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-22578179

فکس: 021-22578179

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

ایستافر | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-22050045

فکس: 021-22050045

وب سایت: www.istafer.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسی بازرگانی دزرود جنوب | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88709196

فکس:

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

فاطر کوثران جنوب | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-22175166

فکس: 021-22175166

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسی و مدیریت بامداد بدخشان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88738976

فکس: 021-88738976

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

آریا پترو گاز گلوبال کیش | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88735324

فکس: 021-88735324

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

شیما فرمند | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88365930

فکس: 021-88365930

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

دریاپالا انرژی | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-22911290

فکس: 021-22911290

وب سایت: www.dp2energy.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

تاسیساتی فنی کاران هفشجان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0383-2572662

فکس: 0383-2572662

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مشاوران بهسازی، نوسازی انرژی | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88505300-3 , 021-88515131

فکس: 021-88737190

وب سایت: www.mabnaco.net

زمینه های فعالیت: بهینه سازی انرژی ، صنعت

گواهینامه ها:


حفاری دانا کیش | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-22924696

فکس: 021-22924563

وب سایت: www.danasystems.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسین مشاور شالوده خاک گلستان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 017-32160681-3 , 021-88768773

فکس: 021-88768773 , 017-32160795

وب سایت: www.shaloodehkhak.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

فنی مهندسی بید بلند بنا | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 061-34456961 , 021-66400413

فکس: 061-34456961 , 021-66492132

وب سایت: www.bidbbco.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

تاسیساتی ساختمانی زیدون کوش | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-22363668 , 021-26767072

فکس: 021-22098297

وب سایت: www.zeydunkush.co

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

توسعه سازه های دریایی تسدید | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88610742

فکس: 021-88610741

وب سایت: www.fa.tasdid.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

سوله ایران | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88708037

فکس: 021-88708037

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسی ایتوک ایران | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-22431390-6 , 021-88042045 , 021-88066222

فکس: 021-88066193

وب سایت: www.iranitok.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:ساختمانی راه رس | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 031-36306674

فکس: 031-36306674

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

سازه گاز طوس | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0511-8930062

فکس: 0511-8930062

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسین مشاور مهاب ثامن | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0513-8438092 , 0513-8417400 , 0513-8439830

فکس: 0513-8460286

وب سایت: www.mahabsamen.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

هیربد نیرو | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88525250

فکس:

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

راهبرد توسعه طرحها | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-22763571-5 , 021-86071159

فکس: 021-22554788 , 021-88056983

وب سایت: www.pdsco.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

ناردیس طرحهای انرژی | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88556734-8

فکس: 021-88556764

وب سایت: www.nardisco.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:تناوب | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-26216600

فکس: 021-26216405

وب سایت: www.tanavob.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

آگوستا | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0511-8456784

فکس: 0511-8456784

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

طراحی و مهندسی توربو کمپرسور نفت آسیا | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-56231574-6

فکس: 021-56231569

وب سایت: www.fa.otec-co.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسی الماتکو | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88676200 , 021-88885640

فکس:

وب سایت: www.elmatco.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسین مشاور سیبا نقش توس | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0513-7662470-1 , 0511-7617085 , 0511-7610039

فکس: 0511-7632221

وب سایت: www.sibanaghsh.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

اوج نصر فارس | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0711-8308945

فکس: 0711-8308945

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

توسعه و گسترش استوا | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 031-32350257

فکس: 031-32350257

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسی سیال ثامن | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0513-5130510

فکس: 0513-5130566

وب سایت: www.sayyalsamen.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسی و ساختمانی پناه صنعت پارت | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-44620467-9

فکس:

وب سایت: www.panahsanat.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

ارشک مکانیک سرخون | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-22091642 , 021-22070821

فکس:

وب سایت: www.arashkmechanic.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

ایران آروین | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-2229280 , 021-22291628 , 021-22280168

فکس: 021-22288335 , 021-22298228

وب سایت: www.iranarvin.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

راهبردهای هوشمند | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-22921849-53 , 077-27293233-6

فکس: 021-22254076

وب سایت: www.isi.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:


فنی و ساختمانی امید صنعت جنوب | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 061-34440808

فکس: 061-34440808

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

آنا صنعت آسیا | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-44169454-58 , 09167373924

فکس: 021-44339790 , 021-44169430

وب سایت: www.anaindustry.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مشارکتی توف نورد | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88749544

فکس:

وب سایت: www.tuv-nord.com

زمینه های فعالیت: بهینه سازی انرژی

گواهینامه ها:

ساختمانی کتام گستر | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88715311 , 021-88725742

فکس: 021-88725742

وب سایت: www.kotamgostar.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

فرا تحقیق سپاهان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 031-33932131 , 031-33931076-83 , 021-88773065

فکس: 031-33932176 , 021-88774285

وب سایت: www.sbr-co.net

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:


آذرسیماب | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 041-34793370 , 021-27608000

فکس: 041-34792063 , 021-27608105

وب سایت: www.azarsimab.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

آنزان پویا | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88636691

فکس: 021-88636691

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسی برق کنترل و ابزار دقیق ایده | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-44749578

فکس:

وب سایت: www.ideheng.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

شرکت ملی حفاری ایران | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0611-4440151 , 0613-4440151-7

فکس: 0613-4443338

وب سایت: www.nidc.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسان مشاور انرژی و صنعت | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88850022

فکس: 021-88850022

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسی و ساخت پارس فراگام | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88537853 , 021-88537907

فکس: 021-88760343

وب سایت: www.pfqc.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

سپیدسایبان پارامیس | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0511-8912050

فکس: 0511-8912050

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسین مشاور بازرسی فنی ناظران | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 031-32351444 , 031-32351445 , 031-32351446

فکس: 031-32339581

وب سایت: www.nazeranco.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

گنگان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88531879

فکس: 021-88531879

وب سایت: www.gangunco.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

دوارماشین نصب | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88633528 , 021-88330441

فکس: 021-88027342

وب سایت: www.dmn.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسی ساختمانی پی واره | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-22900301

فکس:

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

بام دژ طرح | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88672483

فکس: 021-88672483

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

آب راه سازه جنوب | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 071-38316134-7

فکس: 071-383009295

وب سایت: www.aras-co.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسی نصب و نگهداری کارخانجات صنایع پتروشیمی | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88207860

فکس: 021-88207860

وب سایت: www.moreco.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

پیشرو صنعت گهر | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88622092

فکس: 021-88622092

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

سازه سروش | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 026-34463481

فکس: 026-34463481

وب سایت: www.sazehsoroush.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

وصال کنترل | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-44169456

فکس: 021-44169456

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت
مزدک ساختمان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0611-4461474

فکس: 0611-4461474

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

ناموران صنعت | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن:

فکس:

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

بین المللی خلخال دشت | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88376760-4 , 021-88615824-5

فکس: 021-88035521 , 021-88094544

وب سایت: www.khdico.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

ناموران پژوهش وتوسعه | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-46052903 , 021-46052907 , 021-44728458

فکس:

وب سایت: www.namavaranpt.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسی وساخت طرقه انرژی | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88736084-90

فکس: 021-88746396 , 0771-4574131

وب سایت: www.old.torghe.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

یدک گاز سیرک | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0511-7268202

فکس: 0511-7268202

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

خانه روشن | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 074-33223652

فکس: 074-33223652

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

جهان توسعه پارس صنعت | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 071-36324903-5 , 071-37743695-7 , 071-37742037

فکس: 071-36324903-5 , 071-37742037

وب سایت: www.jtp.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسی طرح و توسعه راهبرد انرژی | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88605776-8

فکس: 021-88060801

وب سایت: www.rahbordeng.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

ساختمانی میلاد بنا | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن:

فکس:

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

پارس کیهان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88505710

فکس: 021-88505711

وب سایت: www.parskayhan.org

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:کساء صنعت جنوب | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0913-9150069

فکس: 0913-9150069

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

فنی و راه و ساختمان ارتش | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0611-4455034

فکس: 0611-4455034

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مدیریت پروژه های صنعتی ابدال | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88335077

فکس: 021-88335077

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت
احداث کنترل | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-44257097

فکس:

وب سایت: www.ehdascontrol.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

پی ریز تراز پارس | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88690225

فکس: 021-88690225

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

به پویان امین منتظر | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 051-37136111

فکس:

وب سایت: www.behpouyan.ir

زمینه های فعالیت: بهینه سازی انرژی

گواهینامه ها:

پایدار پولاد پیشرو | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-26645700-5

فکس: 021-22255343

وب سایت: www.paydarco.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسین مشاور گاماسیاب | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88203410 , 021-88770653 , 083-38377785-6

فکس: 083-38370520

وب سایت: www.gamasiab.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:


مهندسین مشاور صنعت و مدیریت ایران | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88842271

فکس: 021-88842271

وب سایت: www.smi.co.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

پتروسازه ایرانیان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-26409070

فکس: 021-26409070

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

طرح نصب شمیران انرژی | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0613-4445723

فکس: 0613-4445723

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

پرتو هفشجان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-26230871-81

فکس: 021-26210204

وب سایت: www.parto-engineering.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

ایده پویان انرژی | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88768818

فکس: 021-88768818

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسین مشاور صنعتی ایران | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88541071-5

فکس: 021-88541978

وب سایت: www.iic-co.ir

زمینه های فعالیت: صنعت ، بهینه سازی انرژی

گواهینامه ها:

مهندسی طرح و پالایش | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88718945

فکس: 021-88718945

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:پارس پارمیدا | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 031-36699100

فکس: 031-36699100

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

تبدیل انرژی پایا | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88042065

فکس: 021-88042065

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

ساختمانی انهار | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88061219-20

فکس: 021-88212918

وب سایت: www.anhar-co.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

اقلیم یاب زاگرس | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0741-3334058

فکس: 0741-3334058

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

توسعه آب و گاز ایران | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-888701716

فکس: 021-88914299

وب سایت: www.igwdc.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

آریا پیشرو قرن | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-22611070

فکس: 021-22001564

وب سایت: www.ariaoil.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

توسعه صنعت ایران افق | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88343224

فکس: 021-88302910

وب سایت: www.iranofogh.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

فنی و ساختمانی سعید صنعت مارون | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0611-4455044

فکس:

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

کانرود سازه | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88761818 , 021-88765445

فکس: 021-88516370

وب سایت: www.kanroodsazeh.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

حسنا سازه غرب | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0833-8452071

فکس: 0833-8452001

وب سایت: www.hosnasaze.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهرآرازان شهر | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88690600

فکس: 021-88690600

وب سایت: www.mehrarazanshahr.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسی کنترلهای صنعتی حنیف | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88785144

فکس: 021-88785144

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

کوهساران بهبهان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن:

فکس:

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

عمران نصر کوثر | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-44258609

فکس: 021-44249347

وب سایت: www.jnkosar.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:
فنی و مهندسی طرح و بازرسی | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88750190 , 021-88750193

فکس: 021-88760032

وب سایت: www.dicco.org

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

ساختمانی و مهندسی میسان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88510251

فکس: 021-88510251

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

اشکان تجارت ساری | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 011-33323769 , 011-33303590 , 011-33303589

فکس: 011-33304148

وب سایت: www.ashkantejarat.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

پترو گاز خلیج فارس | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-44077357 , 021-44057194

فکس: 021-44056924

وب سایت: www.petrogas-co.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

کنترل و ابزار دقیق کنترل پویان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88067208-10

فکس: 021-26420477

وب سایت: www.cpec.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

گروه مهندسین مشاور ایتسن | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88754031

فکس: 021-88765895

وب سایت: www.itcen.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

خدمات مهندسی برق (مشانیر) | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88776647 , 021-88779119

فکس: 021-88775010

وب سایت: www.moshanir.co.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

سابیر صنعت | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-880606201

فکس: 021-880606201

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

صنایع فلزی کوشا | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 026-33301500 , 021-88529644 , 021-88529641

فکس: 021-88529640 , 026-33301416

وب سایت: www.koushmetal.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

گروه مهندسین مشاور هرازراه | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88769031

فکس: 021-88769031

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

شرکت بین المللی مشاوره مهندسی ومدیریت رادها | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88375139-41

فکس:

وب سایت: www.radhaco.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-22833960

فکس:

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

صنعتی و مهندسی استیم | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-22258663 , 021-22223655

فکس: 021-22227571

وب سایت: www.steam.co.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

ساختمانی چلویر ایذه | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 061-34440544

فکس: 061-34440544

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

خبرگان اندیش آفاق | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-22381814-15

فکس: 021-22381939

وب سایت: www.thinkxpert.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:


مارون سازه شیراز | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-22909178-9 , 0713-6324874 , 0713-6325532

فکس: 0713-6325531 , 021-22904176

وب سایت: www.maroonsazeh.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

سامان انرژی آرتا | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 045-33719240

فکس: 045-33719240

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسین مشاور اروند رهاب واحد ناظران دانش | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-55786762

فکس:

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

فنی و مهندسی ایران رضی | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88678952

فکس: 021-88678952

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:


آماد گستر اروند | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 061-34442806

فکس: 061-34442806

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

روژان صنعت پیشرو | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88574448

فکس: 021-88574448

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

آفدم پایش | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-44141980 , 021-22222222

فکس: 021-44141980 , 021-22222222

وب سایت: www.afdompayesh.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

نی آوند سازان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-44219866 , 021-44213241 , 021-44237846

فکس: 021-44247911

وب سایت: www.neyavandsazan.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسین تدوین توسعه پایدار | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88536627

فکس: 021-88536627

وب سایت: www.ttpeng.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

انرژی و پالایش خرد | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88214675

فکس: 021-88616334

وب سایت: www.keec.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسی پرآور | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-28147300 , 021-22821970

فکس: 021-28147300

وب سایت: www.paravar-eng.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

احداث کارخانجات شیمیایی و نصب کارا | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88754865

فکس: 021-88754865

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسی کاج نماد جنوب | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 061-33377480-3

فکس: 061-33377482

وب سایت: www.kajnamad.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

پایبست | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88726729

فکس: 021-88726729

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

فنی مهندسی پتروشیمی فارس | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0711-2331664

فکس: 0711-2331664

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

پترو پایسازان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 09192230388

فکس:

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

پارس فراز بند | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 071-32284468 , 071-32282701 , 071-32271875

فکس: 071-32274426

وب سایت: www.parsfarazband.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسین مشاور پاکسازان خوزستان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 061-33916054

فکس: 061-33916054

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

سهند سازه البرز | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 041-37222329 , 041-37244773

فکس: 0421-2231727

وب سایت: www.sahandsazeh.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

توسعه انرژی پتروالکتریک | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88364512 , 021-88373529-31

فکس: 021-88364903

وب سایت: www.petroelectric.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

پارس ست | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-77531164

فکس: 021-77531164

وب سایت: www.parsset.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

فراز صنعت صدر | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن:

فکس:

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

کران دریا | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88811655

فکس: 021-88811665

وب سایت: www.karandarya.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

ریگ بتن | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 071-6273270

فکس: 071-6273270

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسان مشاور ستیران | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-44420845

فکس: 021-44420845

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:احداث و خودکفائی صنایع | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88676227-31

فکس: 021-88676227-31

وب سایت: www.shakhes-co.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

بلندپایه | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88914446-9 , 021-88806310 , 021-88806400

فکس: 021-88914446-9 , 021-88806354

وب سایت: www.bolandpayeh.com , www.ttbp.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

فنی و ساختمانی تهران جنوب | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88065494

فکس: 021-88035495

وب سایت: www.tehranjonoobco.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

ساختمانی سکاف | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0313-6271819

فکس: 0313-6281881

وب سایت: www.sekafco.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسی و ساخت سپهر رزموند | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88375039-44

فکس: 021-88375039-44

وب سایت: www.saff-rosemond.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)-عمران ساحل | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88085700

فکس:

وب سایت: www.khatam.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

پیشگامان فن اندیش تهران | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88459970-6

فکس: 021-88415919

وب سایت: www.fanandish.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

هندسه پارس | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88337455-75

فکس: 021-88337455

وب سایت: www.parsgc.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

پرشین راد گروه | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-22862516

فکس: 021-22887825

وب سایت: www.peradco.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)-دریا ساحل | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88085700

فکس:

وب سایت: www.khatam.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مارون بناء | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0611-4430145

فکس: 0611-4430145

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

توسعه انرژی خاورمیانه | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88765153-4

فکس: 021-88547364

وب سایت: www.med-co.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)- نیروگستر | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88085700

فکس:

وب سایت: www.khatam.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0232-5261466

فکس:

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مرکز خدمات مدیریت صنایع | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88755350

فکس: 021-88755350

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

پترو کار کیا | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 071-32344845 , 071-32347151

فکس: 071-32344168

وب سایت: www.petrokarkia.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

عمران جوش سبلان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-77534903

فکس: 021-77534903

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

آتی سازان پرشیا | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 038-34442743

فکس: 03-34442743

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسین مشاور سازه پردازی ایران | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-82473000 , 021-88635850-5

فکس: 021-88632190

وب سایت: www.sazehpardazi.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

فنی و ساختمانی راد مکانیک اهواز | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 061-33378670

فکس:

وب سایت: www.radmechanic.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مشعل گستر سپاهان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 031-33356210

فکس: 031-33356210

وب سایت: www.mashalgostar.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

فنی و مهندسی نوآوران صنعت موتور | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88537469-71

فکس: 021-88513413

وب سایت: www.nsm.co.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

شباهنگ وحدت | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 061-33378320-1

فکس:

وب سایت: www.shvco.com

زمینه های فعالیت: صنعت
مهندسین پلیگون سازه | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 071-32277521 , 071-32277523

فکس: 071-32292897

وب سایت: www.pilgonsazehco.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسی سبز آشیان آپادانا | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 031-36613933

فکس: 031-36616510

وب سایت: www.saapec.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

بین المللی پتروبراسان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88622898

فکس: 021-88622898

وب سایت: www.petrobarasun.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

فنی و مهندسی خرد صنعت | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88549732

فکس: 021-88549732

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:گاز شاخک | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 035-38289938

فکس: 035-38289938

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسی مدار خطوط | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88102611

فکس: 021-88102611

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

ناورود | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-22692090

فکس:

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

قدرت اعتماد | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0431-2225468

فکس: 0431-2225468

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسی عمران ارجان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 074-33330463

فکس: 074-33330463

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسین مشاور فرآیند سازان انرژی | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88264018-28

فکس: 021-88265631 , 021-88263467

وب سایت: www.fsec-co.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسین مشاور چگالش | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88804770-77

فکس: 021-88804778

وب سایت: www.chagalesh.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:فنی و مهندسی جنوب تاسیسات | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88537756-8 , 061-33380540

فکس: 021-88526633 , 061-33383481

وب سایت: www.jtgroup.co

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:سروش انرژی پویا | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88214656

فکس: 021-88214656

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

عمران سازان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88444794

فکس: 021-88444794

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسین مشاور طرح صنعت | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88382930 , 021-88382931

فکس: 021-88382933 , 021-88382927

وب سایت: www.tarhe-sanat.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسی پتروتدبیر پارس | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-22757718

فکس: 021-22757710

وب سایت: www.petrotadbir.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

تهران پرشیا | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88327521

فکس: 021-88327521

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

پترو پی | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-42898989

فکس: 021-88686404

وب سایت: www.petropay.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

سلمان راه بختیاری | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-37885024

فکس: 021-37885024

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

فنی و ساختمانی صدای خوزستان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0611-4459061

فکس: 0611-4459061

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

صادرات و گسترش انرژی پیشرو | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-26202862

فکس: 021-26202862

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

معین انرژی پایا | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-22973890

فکس: 021-22974367

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

فن آوران پارس پرتو | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88884294-5

فکس: 021-88884296

وب سایت: www.fparsparto.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

ساختمانی چویل ایذه | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0611-3334864

فکس: 0611-3334864

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

فیدار رزن برگ | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-22201090

فکس: 021-22201090

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

گازهای صنعتی دلوارافزار | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 026-37779063-7

فکس: 026-37779062

وب سایت: www.delvarafzargas.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

تدبیر صنعت کهن | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88655156

فکس: 021-88655156

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

ساختمانی فلات پارس | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-43621199

فکس: 021-43621152

وب سایت: www.falatepars.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

اروند جوش جنوب | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن:

فکس:

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

نفت و گاز مبینا | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88059260

فکس:

وب سایت: www.mobinaoil.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

انرژی دالان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن:

فکس:

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

ایراتک کیش | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88978935-6

فکس: 021-88978935-6(داخلی1)

وب سایت: www.iratec.co

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسان مشاور سازه | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88739924

فکس: 021-88733803

وب سایت: www.sazeh.co

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:موننکو ایران | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-81961

فکس: 021-88771206

وب سایت: www.monenco.com

زمینه های فعالیت: صنعت ، بهینه سازی انرژی

گواهینامه ها:

مهندسین مشاور سی سخت | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88055861

فکس: 021-88055861

وب سایت: www.sisakht.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

میثاق پیمان خرم آباد | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0661-4226484

فکس: 0661-4226484

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسین مشاور خرم پویان سینا | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 051-36084005 , 051-36044005

فکس: 051-38900384

وب سایت: www.khorampooyan.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

سات | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88912304

فکس: 021-88912304

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 086-33130031-9 , 021-44279775-6

فکس: 086-33133020 , 021-44275717

وب سایت: www.msa.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:
کادرسازه | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-22908102-3

فکس: 021-22265196

وب سایت: www.kadrsazeh.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

راه و ساختمان سیمتریک | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن:

فکس:

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

نورهان صنایع | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 02188210872

فکس: 02188210872

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

ساختمانی بالار نصب رشت | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 013-33323836 , 013-33322939 , 013-33343110

فکس: 013-33343109

وب سایت: www.balarnasb.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:
اختر جوش خوزستان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0613-35525882

فکس: 0613-35524850

وب سایت: www.wes-khz.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مارون خطوط اهواز | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0916-1131839

فکس:

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

فنی ساختمانی عسفور | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0315-2374434

فکس: 0315-2374434

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسی برناک | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-66952005

فکس: 021-66406688

وب سایت: www.bornak.org

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

ارشیا پترو صنعت خاورمیانه | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88563859 , 021-88563849

فکس: 021-88563861

وب سایت: www.aps-oie.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

دریا کوش | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88673961 , 021-88208165-7

فکس: 021-88673968

وب سایت: www.daryakoosh.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

فنی تاسیساتی موفق بهبهان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88190397

فکس: 021-88190397

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

گسترش خطوط انرژی ایران | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88795799 , 021-88191305

فکس:

وب سایت: www.gostareshkei.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

کاوش پالایش صنعت جنوب | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0613-2231384 , 071-36389510

فکس:

وب سایت: www.kavoshjonoub.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

توسعه انرژی مهرآراد | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-22329089 , 021-22329034

فکس: 021-22329077

وب سایت: www.mehrarad.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

پارس مکانیک صفه | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-26800444

فکس: 021-26800444

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

زیراساس | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88842178-9 , 021-88323745-6

فکس: 021-88824970

وب سایت: www.zirasas.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسان مشاور نقش آوران توس | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 051-37679777 , 021-88206740

فکس: 051-37679781 , 021-88206742

وب سایت: www.natce.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

برساد سازان کیمیا | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88522556

فکس: 021-88738910

وب سایت: www.barsadgroup.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

پرتو داچک | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88106852

فکس: 021-88106852

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

طراحی مهندسی فرانگر صنعت | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88718520

فکس: 021-88718519

وب سایت: www.fidec.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

سروش انرژی پارسیان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88538148 , 021-88538149

فکس: 021-88539232

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

ایمان گاز هفشجان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن:

فکس:

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

راه و ساختمان بلند طبقه | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-44333320-40

فکس: 021-44330310

وب سایت: www.bt-rc.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

سروش صنعت پارس | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-22133046

فکس: 021-22133049

وب سایت: www.spic-co.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسین مشاور بینا | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-22558728-9 , 021-22764020-3

فکس: 021-22588544 , 021-22764024

وب سایت: www.bina-consult.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:پترو نصب پاسارگاد | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-22870709

فکس: 021-22870709

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

گروه مپنا | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-23151002 , 021-24711002

فکس: 021-22908598 , 021-229088597

وب سایت: www.mapnagroup.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88529728-36

فکس: 021-88741040

وب سایت: www.techinco.org

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

انرژی گستر نصیر | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88835935 , 021-88837829-31

فکس: 021-88823818

وب سایت: www.nicc-co.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

ساخت و نصب برزین | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88058137

فکس: 021-88058137

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

راهبردسازه | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-27160

فکس: 021-27160

وب سایت: www.rahbordsazeh.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

پایندان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-48065000

فکس: 021-48065650

وب سایت: www.payandan.co.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

جروند | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-44280185

فکس: 021-44231812

وب سایت: www.jarvand.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

راه وساختمان وفنی جم جنوب | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0611-4440608

فکس: 0611-4440608

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

پترو آسماری بین الملل | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-22354001

فکس: 021-22353542

وب سایت: www.ipac.co.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسی عمراب | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-29780

فکس: 021-22222874

وب سایت: www.omrab.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:فنی مهندسی راه کوهستان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0613-2253467

فکس: 0613-2253467

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسین مشاور ناموران | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-22231620

فکس: 021-22231620

وب سایت: www.namavaran.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:شایان ریگ جنوب | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0611-2296760

فکس: 0611-2296760

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

سدره سازه پارس | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88338881-2 , 021-88338884

فکس: 021-88339099

وب سایت: www.sodreh.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسین مشاور آب و محیط خاورمیانه | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88213551 , 021-88212352-3

فکس: 021-88212355 , 021-88604090

وب سایت: www.mewe-ir.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

پترو پالا فرآیند البرز | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88028568

فکس: 021-88028568

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسی لوله پی گستر | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 041-37255966 , 041-37255965

فکس: 041-37223830

وب سایت: www.lpgeco.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسین مشاور برنا تدبیر بهتا | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-26602550-1 , 021-22647580

فکس: 021-26602553

وب سایت: www.behta.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

صنایع آذرآب | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 086-33450000 , 086-33136200-9 , 021-84921

فکس: 086-33134382 , 021-88799443

وب سایت: www.azarab.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:


تعاونی فنی و مهندسی و مشاوره ایمن بهینه ساز فروغ | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88708860-2 , 021-88100219

فکس: 021-88100220

وب سایت: www.ibsfcorp.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

تعاونی صنعتی فنی مهندسی و مشاوره ای 427 سگال آذر | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 041-35553877 , 041-35537135 , 021-88289114-15

فکس: 041-35537135 (داخلی202)

وب سایت: www.segalazar.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسین مشاور تدبیر ساحل پارس | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-44041165

فکس: 021-44041068

وب سایت: www.tadbirsahel.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

پتروپارس ایران | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-22372340 , 021-22096701-4

فکس: 021-22372501 , 021-22096538

وب سایت: www.petropars.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:تاسیساتی امید هفشجان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0311-2233230

فکس: 0311-2233230

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسی فرایند به کمک رایانه ایرانیان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88717215 , 021-88554726 , 021-88716407

فکس: 021-88554722

وب سایت: www.capegroup.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

صنایع فراساحل | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88375025-7 , 076-32571134-36

فکس: 021-88375014 , 076-32571142

وب سایت: www.saffgroup.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:ستخر | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-22000102

فکس: 021-22000102

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

تاسیسات و لوله کشی مارون تکنیک | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0613-4493294

فکس: 0613-4493294

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسی مشاور مهاب قدس | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-22221945

فکس:

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

اوکسین صنعت | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88501134-9

فکس: 021-88740984

وب سایت: www.oxinsanat.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسی نیل آب ایلام | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 084-33335756

فکس: 084-33335756

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

تدبیر انرژی گستر ایرانیان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-26216127

فکس: 021-26216127

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:


ساختمان سد و تاسیسات آبیاری (سابیر) | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88048235

فکس: 021-88038234

وب سایت: www.sabir.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

رشدصنعت | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88701733

فکس: 021-88701647

وب سایت: www.roshdsanat.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:تکوین صنعت | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0311-6256881

فکس:

وب سایت: www.takvinsanat.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسی و ساختمان تنوتاس تابان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88500155

فکس:

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

صنعت سازه ثمین | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-26602550

فکس: 021-26602550

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

جهاد نصر کرمان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 034-32610957

فکس: 034-32610002

وب سایت: www.j-nasrkerman.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

ساختمانی و نصب توربوکمپرسور نفت | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88665315-16

فکس: 021-88640415

وب سایت: www.otcc.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

فردوس ماشین تهران | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-66050853

فکس: 021-66050853

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

ساختمانهای صنعتی | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88778912

فکس: 021-88778912

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

صنعتی فارس اسکات | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 071-32292027-8 , 071-32272763

فکس: 071-32272744

وب سایت: www.farsscout.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

پیشگامان انرژی پارس | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88209979

فکس: 021-88209989

وب سایت: www.pepcoir.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

بین المللی طراحی و مهندسی ساخت صنایع نفت | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 031-36259191-3 , 031-36290753

فکس: 031-36259181

وب سایت: www.oilmico.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسین مشاور رهاب | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88783320 , 021-88787341

فکس: 021-88786936 , 021-88787341

وب سایت: www.rahabconsult.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسین مشاور افرازپیمایش | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-44966546 , 0611-3728220-23 , 074-32330422

فکس: 021-44966548 , 0611-3728232

وب سایت: www.efrazpeymayesh.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:
ساینا سیستم | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0313-6261863 , 0313-6261467

فکس: 0313-6261468

وب سایت: www.saynasystem.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

سماگستربنای تهران | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-66521296

فکس: 021-66521296

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

پترو فرایند انرژی | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88613495

فکس: 021-88613495

وب سایت: www.pfe-co.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسی نیروی تهران مهنیرو | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-55957740 , 021-55967360

فکس: 021-55971570

وب سایت: www.mahniroo.co.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسان مشاور اوج پژوهش صنعت | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88323100

فکس: 021-88323100

وب سایت: www.aps.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

گرما آفرین کویر | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-44003615

فکس: 021-44003615

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

شرکت فنی و مهندسی کاوش صنعت توس | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0513-5421701-5

فکس: 0513-5421706

وب سایت: www.kstc.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسی همپا | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 071-32136000 , 021-22365019

فکس: 071-32136527

وب سایت: www.hedcoint.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسین مشاور تهران برکلی | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88740702 , 021-88534033

فکس: 021-88534044

وب سایت: www.tehranberkeley.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:خدمات فنی و مهندسی سیال گستر سپند | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 031-36277285 , 031-36270435 , 031-36246698

فکس: 031-36267959

وب سایت: www.sayal-gs.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

ابنیه فنی تهران | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88064755-8

فکس: 021-88064759

وب سایت: www.aftco.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

تهران شینه | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88694077

فکس: 021-88694077

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مارون مناطق ماهشهر | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 06152627775 , 0761-5561164

فکس:

وب سایت: www.maroonmanateq.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

شباهنگ وحدت | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 061-333783200-1

فکس:

وب سایت: www.shvco.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:


بین المللی پترو تک سان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88065502

فکس: 021-88065502

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:لامیان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-66521298

فکس:

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

گسترش خدمات صنعتی ایران | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-81590

فکس:

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

فنی مهندسی بهساخت فراز جنوب | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 061-53222893

فکس: 061-53222893

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسی مشاور آب کرخه | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0611-3366143-5

فکس: 0611-3366142

وب سایت: www.abkarkheh.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسین مشاور طراحی لوله گاز فارس | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0711-2277521

فکس: 0711-2277521

وب سایت: www.gpdconsultant.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

شانول فرایند | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88581200

فکس: 021-88091223

وب سایت: www.shanul.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

عمرانی و صنعتی پارس گرما | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-22593380

فکس: 021-22593676

وب سایت: http://demo12.mdid.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:خدماتی و فنی تاسیساتی نگین شادی | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0611-4460718

فکس: 0611-4460718

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسین مشاور افق هسته ای | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-84046 , 021-84047500

فکس: 021-88676038

وب سایت: www.oce-ir.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسی انرشیمی | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88799771

فکس: 021-88777056

وب سایت: www.enerchimi.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

توسعه صنعت انرژی هرمزان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-26207211

فکس: 021-26207199

وب سایت: www.heidco.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسی و خدمات پارس پترو زاگرس | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88338040

فکس: 021-88002622

وب سایت: www.ppz.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

راه و ساختمان و تاسیسات نگین راه | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-22078822 , 021-22078844

فکس: 021-22074172

وب سایت: www.neginrah.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

عمران سازه گستر | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0611-3374857

فکس: 0611-3374857

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

گروه مهندسین مشاور پارس | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88761460

فکس: 021-88761460

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

تعاونی پیشگامان نفت و گاز کاویان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88301655 , 021-88301652 , 021-88811586

فکس: 021-88838123

وب سایت: www.mpcc.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

پی سپار پردیس | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-22261600

فکس: 021-22261600

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

گروه بین المللی آبادراهان پارس | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-48620

فکس: 021-44523908

وب سایت: www.arp-gr.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:بینک مکانیک | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0611-4456727

فکس: 0611-4456727

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)-شهید رجایی | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88085700

فکس:

وب سایت: www.khatam.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مجذوب سازه خوزستان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 061-33366123-9 , 061-33366130

فکس: 061-33366130

وب سایت: www.majzobsazeh.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

کیامکی جلفا | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0411-3293641

فکس: 0411-3293641

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

پارس میامی کویر | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-44455424

فکس: 021-44455424

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

گاما | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-77532986-8

فکس: 021-77533185

وب سایت: www.gamma-ir.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:


گلال راه جنوب | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 061-33326552 , 061-33727044 , 061-33727047

فکس: 061-33727047

وب سایت: www.gelalrahjonoub.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

نسیم پاک آبادان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن:

فکس:

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسین مشاور پتروسادیان | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88747300

فکس: 021-88747300

وب سایت: www.petrosadian.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسان مشاور سازه تدبیر مارون | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88711495 , 021-88701249

فکس: 021-88726534

وب سایت: www.pmfc.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

ساختمانی دشت نگین بویر | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88673807

فکس: 021-88673807

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

تاسیسات کار ماهشهر | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0611-3910159

فکس: 0611-3910159

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

آتا انرژی پایدار | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 021-88573439

فکس: 021-88573439

وب سایت: www.ataenergy-co.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

ریوش فن | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 0511-38580651

فکس: 0511-38580651

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها:

مهندسی و خدماتی چاه پیمای مهران | نوع شرکت: ممیزی انرژی

تلفن: 076-44450383

فکس:

وب سایت: www.mehranservices.com

زمینه های فعالیت: صنعت

گواهینامه ها: