آزمایشگاه های کالیبراسیون


نواندیشان سازه نیرا | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-22588047 , 021-22582388

فکس: 021-22582388

وب سایت: www.ascgroup.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: نیرو
کاریان کار سرویس پاسارگاد | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-66028901 , 021-66028902

فکس: 021-66028901 , 021-66028902

وب سایت: www.kariankar.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: تجهیزات تعمیرگاهی
فروردین کالا پیمان | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-66919080

فکس: 021-66933797

وب سایت: www.farvardinkala.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: ابعاد ، نیرو ، سختی سنجی
آزمایشگاه اکسین سنجش آسیا | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 061-35518026

فکس: 061-35518026

وب سایت: www.oxinsanjesh.blogfa.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: ارت سنجی ، دستگاه جوش ، حجم ، فشار ، زمان سنجی ، دما ، دورسنج ، نیرو ، گشتاور ، ابعاد ، جرم
مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-88925943-50 , 076-32514259 , 076-4422247

فکس: 021-88937658 , 076-32514258

وب سایت: www.rcii.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: الکتریک
موتوژن | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 041-34453001 , 021-88846013

فکس: 041-34453061 , 021-88304907

وب سایت: www.motogen.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: اندازه گیری ابعادی
سامان آرا فرایند | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 035-32340094

فکس: 035-32340094

وب سایت: www.samanara.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: دورسنج ، ابعاد ، فشار ، نیرو ، دما ، جرم
رایان خودرو اندیش | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-66900280

فکس: 021-66900816

وب سایت: www.rayankhodro.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: تجهیزات تعمیرگاهی
شرکت مهندسی فروشندگان سازه کار آفرینان | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-88482667 ، 021-88482661

فکس: 021-88105813

وب سایت: www.secasale.pcn.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: رطوبت ، دما ، فشار
اتحاد موتور | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-44983223-5 , 021-44984955-8

فکس: 021-44983223-5

وب سایت: www.ettehad-group.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: اندازه گیری ابعادی
گروه صنعتی سپاهان (اعتبار تا 96/08) | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 031-32647644-8 , 021-88739010

فکس: 021-88738061 , 031-32656855

وب سایت: www.sepahan.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: ابعاد
شرکت گسترش خدمات پاریزان صنعت | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 026-36101390-8

فکس: 026-36101393

وب سایت: www.parizansanat.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: تجهیزات تعمیرگاهی ، گشتاور ، دما ، ابعاد ، فشار
پنها | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-66000664

فکس: 021-66000663

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: فشار ، الکتریک ، شیمی ، گشتاور ، رطوبت ، ابعاد ، دما ، اپتیک ، جرم
آزمونه فولاد | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 031-52629627-8

فکس: 031-52629627-8

وب سایت: www.azmouneh.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: نیرو
سازه کار آزما (سکا) | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-88703621 , 021-88703919

فکس: 021-88703364

وب سایت: www.seca-eng.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: فشار ، ابعاد ، نیرو ، جرم ، سختی سنجی ، شیمی ، حجم ، گشتاور ، الکتریک ، دما ، رطوبت
فراسنجش ایساتیس | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 035-37243468 , 035-37258482 , 035-37266468

فکس: 035-37243468

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: گشتاور ، دما ، الکتریک ، سختی سنجی ، فشار ، نیرو ، شیمی ، حجم ، ابعاد ، رطوبت ، جرم
آریا سوزان ایساتیس | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 035-37241194 , 035-37265723

فکس: 035-37265703

وب سایت: www.ariasouzan.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: فلو
دقت سنج آسیا | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-66575413 ، 021-66916989 , 0912-3359812

فکس: 021-66592372

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: الکتریک ، دما ، فشار
پارس صحت آزمون | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-66565254-5

فکس: 021-66565277

وب سایت: www.parssehat.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: رطوبت ، گشتاور ، ابعاد ، جرم ، نیرو ، دما ، فشار ، شیمی ، فلو ، الکتریک ، حجم
مهر کاناز صنعت | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-22269718

فکس: 021-22223777

وب سایت: www.mehrkanazsanat.net

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: شرایط محیطی ، زمان سنجی ، دما ، شیمی ، فشار ، رطوبت
ژئوتک مبنا | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-88792490-1

فکس: 021-886782525

وب سایت: www.geotechmabna.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: ابعاد
خدمات هوایی پارس | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-44670370 , 021-48263693

فکس:

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: الکتریک
بهینه پردازش آرمان (اعتبار تا 96/08) | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-88481873-5

فکس: 021-88481875

وب سایت: www.abpvibro.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: سرعت ، ارتعاش ، شتاب
سنجش دقیق پاسارگاد | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-88534460 , 021-88537150-2

فکس: 021-88534461

وب سایت: www.iranppm.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: فشار ، شیمی ، حجم ، الکتریک(اندازه گیری) ، الکتریک(تولید) ، دما ، ابعاد ، نیرو ، دورسنج ، جرم ، گشتاور
شرکت شیشه کاوه فلوت | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 086-42347312-3 , 021-84400

فکس: 021-88772329 , 021-88878739

وب سایت: www.fa.kavehglass.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: فشار ، دما
بهینه فرآیند آزما(بهفا) | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-44086897 , 021-44087086 , 021-44068579

فکس: 021-44068579

وب سایت: www.behfacc.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: هدایت الکتریکی ، تیتراتور کارل فیشر ، دما ، Do متری ، طول موج و جذب فوتومتری ، Partical cunter ، فشار ، BOD meter ، دانسیته ، ابعاد ، حجم ، جرم ، HPLC ، یون کروباتگرات ، کارسنج ، دورسنج ، رطوبت ، GC Mass ، TOC ، هود ، pH ، ضریب شکست ، پلاریمتر ، ویسکوزیته
شرکت اختر برق اصفهان | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 031-37882180-87 , 031-37882040 , 031-37882050

فکس: 031-37882060

وب سایت: www.akhtarco.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: برق
سنجش کوشا (اعتبار تا 96/06) | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-66062854-5 , 021-66005396 , 021-66005246

فکس: 021-66017336

وب سایت: www.sanjeshkoosha.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: سطح صدا ، زمان سنجی ، فشار ، تجهیزات NDT ، نیرو ، خلاء ، محاسبه VSWR و عیب یابی کابل ها با تکنیک DTF ، الکتریک ، الکترونیک ، رطوبت ، توانRF ، ابعاد ، دما ، اسیلوسکوپ ، آنالیز مدولاسیون ، دورکاتومتر ، فرکانس
توسعه خدمات پیروزان صنعت کیان | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-66388914

فکس: 021-66894960

وب سایت: www.piroozansanat.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: خودرو
پارس جهد | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 086-33573223-4 , 086-33573350 , 021-88601024-8

فکس: 021-88034555 , 086-33573224 , 086-33573351

وب سایت: www.parsjahd.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: دما ، فشار
صنعتگران شیشه آویژه | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-66811000 , 021-66805808

فکس: 021-66805808

وب سایت: www.avizhe.org

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: حجم
آزمایشگاه کالیبراسیون شرکت صنعتی روستا | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 023-33643413 , 023-33642513

فکس:

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: فشار ، ابعاد
آزمایشگاه سنجش فرآیند دقیق | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-88280671 , 021-88282349

فکس: 021-88282349

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: فشار ، نیرو ، حجم ، الکتریک ، شیمی ، ابعاد ، دما ، جرم
مهندسی مهر (اعتبار تا 96/02) | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-44782171

فکس: 021-44792668

وب سایت: www.mehr-eng.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: ابعاد ، سختی سنجی ، گشتاور
ایران پتک | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 068-34130547 , 021-88730433

فکس: 021-88731419

وب سایت: www.iranpotk.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: ابعاد
توسعه انرژی تلاش گستر | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 0773-7227558 , 0773-7221674 , 021-22364290

فکس: 0773-7221681 , 021-22079284

وب سایت: www.tgceng.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: فشار ، دما
گیتی پسند | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 031-36937

فکس: 031-36282010

وب سایت: www.sgpco.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: دما ، اندازه گیری ابعادی ، جرم
آزمایشگاه سنجش افزار مبنا (سام) | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-46842549

فکس: 021-46842549

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: فشار ، فلو
آزمون سنج دقیق | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-61907 (داخلی 302-303)

فکس: 021-61907 (داخلی4)

وب سایت: www.azmoonlab.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: دما ، نیرو ، فشار ، حجم ، دورسنج ، جرم ، لرزش ، ابعاد
صفا صنعت آذربایجان (ماکص) | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 041-34475310 , 041-34486440

فکس: 041-34486560

وب سایت: www.ssa357.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: نیرو ، فشار ، دما ، شیمی ، حجم ، ابعاد ، جرم ، دورسنج ، الکتریک
فولاد مبارکه | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 031-52733333 , 031-52732200

فکس: 031-33324324 , 031-33320018

وب سایت: www.msc.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: فشار ، ابعاد ، الکتریک ، دما
سنجشگران میزان ابزار | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-44195703 , 021-44190767

فکس: 021-44195703

وب سایت: www.samalab.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: الکتریک ، گشتاور ، حجم ، دما ، شیمی ، ابعاد ، فشار ، جرم ، رطوبت ، نیرو
میزان کاران نوین | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 011-33207706

فکس: 011-33207706

وب سایت: www.mizan-eng.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: حجم ، ابعاد ، الکتریک ، شیمی ، جرم ، دما ، فشار ، رطوبت
فنی و مکانیک خاک تهران | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-88007953-7

فکس: 021-88025420

وب سایت: www.tsml.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: فشار ، دما ، ابعاد ، جرم ، نیرو ، شیمی ، حجم ، دورسنج
پویان صنعت نهاد | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-51083000 , 021-22057719

فکس: 021-56233999 , 021-22044559

وب سایت: www.psnparts.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: اندازه گیری ابعادی
خدمات مهندسی و کالیبراسیون ابزار دقیق تنظیم | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-88823405 , 021-88823408 , 021-88345510

فکس: 021-88322778

وب سایت: www.tanzim-eng.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: سختی سنجی ، ابعاد ، دما ، اپتیک ، گشتاور ، نیرو ، الکتریک ، جرم ، رطوبت ، گازسنج ، فشار ، شیمی ، حجم ، هود
مبناسنج تابان | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-22876545 , 021-22870733-4

فکس: 021-22876545

وب سایت: www.taban-eng.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: فشار ، ابعاد ، سختی سنجی
محور خودرو (اعتبار تا تاریخ 95/02) | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-66024351 , 0264-5325141-7

فکس: 021-66023883 , 0264-5352977

وب سایت: www.vamco.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: ابعاد ، گشتاور
بخرد (اعتبار تا 96/12) | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 077-27367903

فکس: 077-27367904

وب سایت: www.bekhrad.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: الکتریک ، فشار ، گشتاور ، دما
ژئوپی | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 0773-7362195 , 0773-7364076 , 026-34474831

فکس: 0773-7364222 , 026-34487741

وب سایت: www.geopay.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: دما ، ابعاد ، اپتیک ، فشار ، گشتاور
پرزان صنعت کردان (اعتبار تا 96/04) | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-66434173-4 , 026-44333371

فکس: 021-66434175 , 026-44332663

وب سایت: www.parzan.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: تجهیزات تعمیرگاهی
آزمایشگاه کالیبراسیون کیفیت آفرینان نواندیش سپاهان | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 031-32676280

فکس: 031-32649975

وب سایت: www.ecal.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: سرعت ، حجم ، ابعاد ، دما ، فشار ، اندازه گیری ابعادی ، گشتاور ، دورسنج ، الکتریک ، شیمی ، جرم ، نیرو
آرا کاوش پژوه | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-88029410 , 021-88029378

فکس: 021-88029378

وب سایت: www.arapajouh.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: حجم ، دما ، جرم ، شیمی
سیمان ممتازان (اعتبار تا 96/10) | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 034-33370451-2 , 034-3676 , 021-88616390-2

فکس: 034-33370595 , 034-33370563

وب سایت: www.momtazancement.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: جرم ، حجم ، فشار
آزمایشگاه کالیبراسیون کنترل کیفی تستا | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 051-35424801-8

فکس: 051-35424801-8

وب سایت: www.testaqc.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: شیمی ، دما ، رطوبت ، جرم ، فشار ، حجم ، دورسنج ، حجم
تیما کالای تهران (اعتبار تا 96/11) | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-88831995 , 021-88832298

فکس: 021-88832298

وب سایت: www.tima.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: شیمی
آزمون پردازه لیان | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 077-33447375-6

فکس: 077-33447378

وب سایت: www.apl-co.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: ابعاد ، شیمی ، دما ، جرم ، فشار ، نیرو ، گشتاور ، الکتریک ، حجم
آروین سیستم | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 026-32557282 ، 026-32521777

فکس: 026-32554563

وب سایت: www.arvinsystem.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: جرم ، نیرو ، pH ، دما (غیر تماسی-تابشی) ، ظروف حجمی ، تیتراتور کارل فیشر ، دما (تماسی) ، براقیت سنجی ، کروماتوگرافی ، حجم ، فشار ، دورسنج ، الکتریک ، ضریب شکست ، سختی سنجی ، اسپکتروفتومتر ، چگالی سنجی ، Do متری ، چرخش نوری ، گشتاور ، رطوبت ، ویسکوزیته ، کدورت سنجی ، ابعاد ، تیتراتور پتانسیومتری
توان سازان | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-44988765-7 , 021-44981229 , 021-66428314

فکس: 021-44980181

وب سایت: www.tavansazan.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: تجهیزات تعمیرگاهی
کالیبراسیون آزمون سنجش ابزار (آسا) | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-44445009

فکس: 021-44401554

وب سایت: www.asa-calibration.co

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: گشتاور ، گازسنج ، سختی سنجی ، جرم ، ابعاد ، نیرو ، فشار ، الکتریک ، حجم ، فلو ، سرعت ، جابجایی ، شیمی ، رطوبت ، دما
اندازه نگاشت | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-88751162-4

فکس: 021-88751162-4

وب سایت: www.andazehnegasht.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: حجم ، ابعاد ، جرم
پایاب صنعت گستر نگین (اعتبار تا 96/04) | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-66564537-8

فکس: 021-66564537-8

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: تجهیزات تعمیرگاهی
مجتمع آزمایشگاه های کالیبراسیون شرکت نصب و تعمیرات نیروگاه های خوزستان | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 061-34462086

فکس: 061-34462082

وب سایت: www.kpim.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: ابعاد ، دما ، الکتریک ، گشتاور ، فشار
زامیاد (اعتبار تا تاریخ 96/09) | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-44923359 , 021-48372555 , 021-48372386

فکس: 021-44923359

وب سایت: www.zamyad.co.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: فشار ، گشتاور ، ابعاد
آبدین جهان گستر آزما | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-88648000-8

فکس: 021-88648018

وب سایت: www.abdinjahangostar.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: فشار ، دورسنج ، فلو ، دما ، جرم
سایپا دیزل | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-44198280-5 , 021-44196513-14

فکس: 021-44196518

وب سایت: www.saipadiesel.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: گشتاور ، فشار ، ابعاد
کالیبراسیون شرکت تولیدی و صنعتی کولر ایران | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-44191600

فکس: 021-44191700

وب سایت: www.cooleriran.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: گشتاور ، اندازه گیری ابعادی ، دما
آزمایشگاه راد سیستم البرز مهر (رسام) | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 026-32201781 ، 026-32248043

فکس: 026-32248044

وب سایت: www.rasamlab.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: دما ، حجم ، نیرو ، سختی سنجی ، شیمی ، دورسنج ، رطوبت ، زمان سنجی ، فشار ، گشتاور ، ابعاد ، جرم
مبنا دقیق پویا | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-66074253 , 021-66840260

فکس: 021-66074253

وب سایت: www.mdpooya.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: دما ، حجم ، فشار ، دورسنج ، جرم
آریان تجهیز ماد (اعتبار تا 96/12) | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-44960971-2 , 021-44022566

فکس: 021-44960971-2 , 021-44022566

وب سایت: www.atmbiomedical.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: دما ، دورسنج ، فشار ، جرم ، فلو
ظریف سنجش صفاهان (اعتبار تا 96/12) | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 031-32280498

فکس: 031-32285826

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: شیمی ، گشتاور ، حجم ، رطوبت ، سرعت ، اندازه گیری ابعادی ، جرم ، فشار ، دما ، الکتریک ، دورسنج ، نیرو
بهینه سنجش آزما(بهسا) | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-88531320 , 021-88170634 , 021-88170641

فکس: 021-88533329

وب سایت: www.behsalab.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: الکتریک ، آنالایزر گاز ، ترکمتر بادی ، Partical cunter ، بادسنجی ، شیمی ، اسپکتروفتومتر هود ، تجهیزات تعمیرگاهی ، لرزش ، نورسنجی ، گشتاور ، رطوبت ، حجم ، سختی سنجی ، فلو مایع ، جرم ، فلو گاز ، دما ، کروماتوگرافی ، ابعاد ، نیرو ، تجهیزات بیمارستانی و پزشکی ، فشار
مقیاس صنعت برق | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 066-43233707-8 , 066-43239723

فکس: 066-43236074

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: نیرو ، فشار ، رطوبت ، ابعاد ، دورسنج ، دما ، جرم ، شیمی ، ارت سنجی ، تصحیح کننده ، حجم
کالیبراسیون هواپیمایی آسمان | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-61106389-90

فکس: 021-61106389-90

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: گشتاور ، ابعاد ، دما ، فشار ، الکتریک
بهفام روش سپاهان | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 031-34424689 , 031-34396405

فکس: 031-34421152

وب سایت: www.behfamco.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: حجم ، دورسنج ، فشار ، اندازه گیری ابعادی ، حجم ، دما ، ارت سنجی ، گشتاور ، جرم
تسا (اعتبار تا 95/02) | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 0362-4442210

فکس: 0362-4442241

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: الکتریک ، ابعاد ، جرم ، ارتعاش ، گشتاور ، فشار
آرمان شیمی سنج | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 026-32262185 , 021-660903232

فکس: 021-42693379

وب سایت: www.shimisanj.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: فشار ، تیتراتور کارل فیشر ، ضریب شکست ، Partical cunter ، فتومتری موج ، رطوبت ، pH ، حجم ، دورسنج ، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل کربن آلی ، هدایت الکتریکی ، دما ، پلارسمیتر ، پسکوریته ، کروماتوگرافی
کاوش افزار سهند | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-88814360

فکس: 021-88304989

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: ابعاد ، دما ، فشار
سنجش پیمای همیشه ردیاب (سپهر) (اعتبار تا 96/06) | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-66052471 , 021-66008655 , 021-66046232

فکس: 021-66046232

وب سایت: www.sepehr-eng.org

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: جرم ، فشار ، نیرو ، ابعاد ، دما ، گشتاور ، زمان سنجی ، رطوبت ، شیمی ، حجم ، دورسنج
پیشگامان اندازه شناسی دقیق | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-44495616 , 021-44495609

فکس: 021-44495818

وب سایت: www.padcc.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: ابعاد ، حجم ، دما ، شیمی ، فشار ، رطوبت ، دورسنج ، جرم
سپهر گاز کاویان | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-46835980

فکس: 021-46837950

وب سایت: www.kaviangas.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: شیمی
تجهیز اندیش کاسپین | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-88736415 , 021-88753022 , 021-22310680

فکس: 021-22310681

وب سایت: www.geotac.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: GPS ، اپتیک
سنجشگران نیرو و انرژی | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-88313919-20

فکس: 021-88826109

وب سایت: www.sanjeshgaran.org

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: دما ، فشار ، گشتاور ، ابعاد ، الکتریک
سنجش گستر کاوه (اعتبار تا 96/10) | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-22909455

فکس: 021-22912981

وب سایت: www.sgk-ir.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: رطوبت ، حجم ، نیرو ، فشار ، دما ، ابعاد ، شیمی ، جرم
دقت پویای نوین (اعتبار تا 96/04) | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-44606969 , 021-44606461 , 021-44606973

فکس: 021-44606969

وب سایت: www.dpncalibration.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: نیرو ، دما ، شیمی ، سختی سنجی ، رطوبت ، ترک سنجی ، حجم ، ابعاد ، الکتریک ، جرم ، فشار
آریا ابزار دقیق پیشرو | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-46013179 , 021-46013158 , 021-46013154

فکس: 021-46013042

وب سایت: www.aryainstrument.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: فلو ، فشار ، شیمی
تابان نیرو | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 031-36413914

فکس: 031-36414989

وب سایت: www.tabanniroo.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: فشار ، دما ، الکتریک ، اندازه گیری ابعادی ، حجم ، جرم
سنجش برتر خلیج فارس (اعتبار تا 96/10) | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 077-33321375

فکس: 077-33336490

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: فشار ، ابعاد ، جرم ، حجم ، رطوبت ، گشتاور ، شیمی ، دوربین ، نیرو ، دما ، خلاء ، الکتریک
پارس حساس (اعتبار تا 96/11) | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 071-32356900-4 , 021-88210968-70

فکس: 071-32300243 , 021-88041371

وب سایت: www.parshassas.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: الکتریک ، ابعاد ، فشار ، دما ، جرم
شرکت سوخت رآکتورهای هسته ای(سوره) (اعتبار تا 96/02) | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 0311-8916600 ، 0311-8916106

فکس: 0311-8916110

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: ابعاد ، اندازه گیری ابعادی ، جرم ، نیرو ، الکتریک ، دما ، فشار
پایش آزمون | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 0861-2239361

فکس: 0861-2245781

وب سایت: www.paad-calibration.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: جرم ، گشتاور ، فشار ، ابعاد ، شیمی ، دما ، رطوبت ، زمان سنجی ، نیرو ، دورسنج
صنایع الکترواپتیک صا ایران (اعتبار تا 96/05) | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 031-34923114 ، 031-34923111

فکس: 031-34923114

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: اندازه گیری ابعادی ، اپتیک
تکوین | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-44525800

فکس: 021-44525850

وب سایت: www.takvinco.net

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: ابعاد
آزمایشگاه کالیبراسیون شرکت تحقیق،طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو) | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-44520882

فکس: 021-44520880

وب سایت: www.ip-co.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: اندازه گیری ابعادی
لکسر | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-88909122 , 021-88890152

فکس: 021-88903619

وب سایت: www.laksar.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: الکتریک ، گشتاور ، رطوبت ، جرم ، ابعاد ، فشار ، نیرو ، دما ، حجم
آروند فن پارس | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-41828

فکس: داخلی1

وب سایت: www.arvandfan.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: دما ، فشار
ایران خودرو دیزل | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-55124221

فکس: 021-55245897

وب سایت: www.ikd.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: الکتریک ، گشتاور ، دما ، فشار
کیفیت آفرینان پویا | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 026-334126363 , 026-33328325

فکس: 026-33328324

وب سایت: www.iqciran.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: شیمی ، گشتاور ، الکتریک ، رطوبت ، حجم ، نیرو ، فشار ، دما ، دورسنج ، جرم ، ابعاد
لعل کیفیت سپاهان روا (لکسر) (اعتبار تا 96/06) | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 031-32204272

فکس: 031-32204272

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: اندازه گیری ابعادی ، دما ، مکانیک ، ابعاد
فن آوری داده های زمین(ژئو بایت) | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-88527860-69 , 021-88755013

فکس: 021-88760670

وب سایت: www.geobite.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: ابعاد
آزمایشگاه شرکت آصال | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-46840444

فکس: 021-46840444

وب سایت: www.asaltest.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: الکتریک ، آکوستیک ، رطوبت ، زمان سنجی ، خلاء ، دما ، دورسنج ، شیمی ، نیرو ، فشار ، حجم ، سختی سنجی ، صوت ، ابعاد ، الکترونیک ، جرم ، گشتاور
آراد دوربین (اعتبار تا 95/12) | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-66596606

فکس: 021-66596607

وب سایت: www.araddoorbin.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: ابعاد
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 031-52573333

فکس: 031-33322258 , 031-33321964

وب سایت: www.esfahansteel.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: اندازه گیری ابعادی ، فشار ، دما
دقت گستر تهران | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-44477077-8 ، 021-44431316

فکس: 021-44312271 , 021-44438437

وب سایت:

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: حجم ، نیرو ، رطوبت ، دما ، فلو ، الکتریک ، فشار ، شیمی ، جرم ، ابعاد ، گازسنج ، گشتاور
توسعه صنایع جوش و برش آسیا (جوشا) (اعتبار تا 95/12) | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 011-33137110-11 , 021-880100966

فکس: 011-33137116 , 021-88010966(داخلی 0)

وب سایت: www.jooshaweld.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: الکتریک
دقت آزمای کارا | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 0263-4214580 ، 0263-4214493

فکس: 0263-4214493

وب سایت: www.deghat-azma.com

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: فشار ، نیرو ، شیمی ، دما ، گشتاور ، جرم ، رطوبت ، دورسنج ، ابعاد
پارس خودرو | نوع شرکت: آزمایشگاه های کالیبراسیون

تلفن: 021-48913358 , 021-43525866 , 021-44504089

فکس: 021-44504089

وب سایت: www.parskhodro.ir

زمینه های فعالیت: صنعت

کمیت های قابل کالیبراسیون: گشتاور ، الکتریک ، دما ، جرم ، فشار ، ابعاد