8666-گچ - معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید


تاریخ تصویب/انتشار: 1391/01/01

تاریخ آخرین بازنگری: 1391/01/01

تاریخ اولین اعلام اجباری: 1386/01/01

8666 :شماره استاندارد ملی

بخش مربوطه : صنعت

زیر گروه مربوطه : صنایع کانی و غیر فلزی

  • مراجع الزامی
  • آزمون ها
  • اصلاحیه ها
  • آزمایشگاه های مربوطه
  • شرکت های بازرسی مربوطه
5030-سنگ گچ- ویژگی ها (ملی)
5033-سنگدانه های معدنی مورد استفاده در گچ ساختمانی- ویژگی ها (ملی)
5482-سنگ گچ، گچ ساختمانی، بتن گچی- روش های آزمون فیزیکی (ملی)
12015-1-گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده- قسمت1: تعاریف و ویژگی ها (ملی)
5029-گچ- سنگ گچ، بتن گچی و فرآورده های پانل گچی، تجزیه شیمیایی- روش آزمون (ملی)
تا کنون برای این استاندارد آزمونی ثبت نشده است
تا کنون برای این استاندارد اصلاحیه ای ثبت نشده است
تا کنون برای این استاندارد آزمایشگاهی ثبت نام نکرده است