9648-معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی در فرآیندهای تولید مواد پلاستیکی به شکل اولیه و لاستیک مصنوعی


تاریخ تصویب/انتشار: 1385/01/01

تاریخ آخرین بازنگری: 1385/01/01

تاریخ اولین اعلام اجباری: 1387/01/01

9648 :شماره استاندارد ملی

بخش مربوطه : صنعت

زیر گروه مربوطه : صنایع پتروشیمی

  • مراجع الزامی
  • آزمون ها
  • اصلاحیه ها
  • آزمایشگاه های مربوطه
  • شرکت های بازرسی مربوطه
11373-1-پلاستیک ها-نمادها و علائم اختصاری-قسمت اول:پلیمرهای پایه و مشخصه های ویژه آن ها(1392) (ملی)
تا کنون برای این استاندارد آزمونی ثبت نشده است
تا کنون برای این استاندارد اصلاحیه ای ثبت نشده است
تا کنون برای این استاندارد آزمایشگاهی ثبت نام نکرده است