14300-گلخانه های تجاری-معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید


تاریخ تصویب/انتشار: 1390/01/01

تاریخ آخرین بازنگری: 1390/01/01

تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده

14300 :شماره استاندارد ملی

بخش مربوطه : صنعت

زیر گروه مربوطه : کشاورزی

اعلام اجباری نشده است

  • مراجع الزامی
  • آزمون ها
  • اصلاحیه ها
  • آزمایشگاه های مربوطه
  • شرکت های بازرسی مربوطه
BS EN 13031-1: 2001,Greenhouse design and construction. Commercial production Greenhouse (بین المللی)
8046- راهنمای انتخاب فن های تهویه مورد استفاده در کشاورزی با راندمان انرژی مناسب (1383) (ملی)
ANSI/ASAE EP 406.4: 2003, Heating, ventilating and cooling greenhouse (بین المللی)
ANSI/ASAE Standard EP 460: 2004, Commercial Greenhouse Design and Layout (بین المللی)
تا کنون برای این استاندارد آزمونی ثبت نشده است
تا کنون برای این استاندارد اصلاحیه ای ثبت نشده است
تا کنون برای این استاندارد آزمایشگاهی ثبت نام نکرده است