9651-اوراق فشرده چوبی-معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید


تاریخ تصویب/انتشار: 1393/01/01

تاریخ آخرین بازنگری: 1393/01/01

تاریخ اولین اعلام اجباری: 1387/01/01

9651 :شماره استاندارد ملی

بخش مربوطه : صنعت

زیر گروه مربوطه : سایر صنایع

  • مراجع الزامی
  • آزمون ها
  • اصلاحیه ها
  • آزمایشگاه های مربوطه
  • شرکت های بازرسی مربوطه
7416-اوراق فشرده- تخته فیبر- چوب- ویژگی ها و روش های آزمون (ملی)
4541-کاغذ و مقوا- کاغذهای ساک کرافت-ویژگی ها و روش آزمون (1394) (ملی)
2153-تخته فیبر- تخته های سخت و نیمه سخت برای مصارف عمومی- شکل ظاهری، ابعاد و حدود رواداری (ملی)
3725-طبقه بندی تخته خرده چوب (ملی)
9044-چوب- اوراق فشرده چوبی- تخته خرده چوب- ویژگی ها (ملی)
ترازنامه انرژی وزارت نیرو (ملی)
13921-1-چوب - اوراق فشرده- تخته خرده چوب - قسمت 1- طبقه بندی (ملی)
تا کنون برای این استاندارد آزمونی ثبت نشده است
تا کنون برای این استاندارد اصلاحیه ای ثبت نشده است
تا کنون برای این استاندارد آزمایشگاهی ثبت نام نکرده است