14253-ساختمان های مسکونی- تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی


تاریخ تصویب/انتشار: 1390/01/01

تاریخ آخرین بازنگری: 1390/01/01

تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده

14253 :شماره استاندارد ملی

بخش مربوطه : ساختمان

زیر گروه مربوطه : معماری و مصالح ساختمانی/ برچسب انرژی

اعلام اجباری نشده است.

  • مراجع الزامی
  • آزمون ها
  • اصلاحیه ها
  • آزمایشگاه های مربوطه
  • شرکت های بازرسی مربوطه
EN ISO 15316 3-3-2005: Heating systems in buildings - Method for calculation of system, energy requirements and system efficiencies - Part 3-3:Domestic hot water systems, generation (بین المللی)
EN ISO 13790- 2008: Energy performance of buildings - Calculation of energy use for space heating and cooling (بین المللی)
مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان: تأسیسات مکانیکی(1391) (ملی)
مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان:صرفه جویی در مصرف انرژی(بخش ساختمان های فولادی)- سال1388 (ملی)
BS EN 13779- 2005: Ventilation for non-residential buildings —Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems (بین المللی)
EN 15193-2007: Energy performance of buildings — Energy requirements for lighting (بین المللی)
EN ISO 15316 3-1-2005: Heating systems in buildings - Method for calculation of system, energy requirements and system efficiencies - Part 3.1 Domestic hot water systems, characterisation of needs (tapping requirements), Domestic hot water systems, characterization of needs (tapping requirements) (بین المللی)
تا کنون برای این استاندارد آزمونی ثبت نشده است
تا کنون برای این استاندارد اصلاحیه ای ثبت نشده است
تا کنون برای این استاندارد آزمایشگاهی ثبت نام نکرده است