9652-روغن نباتی(تصفیه روغن نباتی و روغنکشی)-معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید


تاریخ تصویب/انتشار: 1390/01/01

تاریخ آخرین بازنگری: 1390/01/01

تاریخ اولین اعلام اجباری: 1387/01/01

9652 :شماره استاندارد ملی

بخش مربوطه : صنعت

زیر گروه مربوطه : صنایع غذایی

  • مراجع الزامی
  • آزمون ها
  • اصلاحیه ها
  • آزمایشگاه های مربوطه
  • شرکت های بازرسی مربوطه
8632-روغن خام پنبه دانه- ویژگی ها (ملی)
2392-روغن ها و چربی های خوراکی- روغن سویا- ویژگی ها (ملی)
تا کنون برای این استاندارد آزمونی ثبت نشده است
تا کنون برای این استاندارد اصلاحیه ای ثبت نشده است
تا کنون برای این استاندارد آزمایشگاهی ثبت نام نکرده است