8669-معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی در فرآیندهای تولید خمیر و کاغذ


تاریخ تصویب/انتشار: 1384/01/01

تاریخ آخرین بازنگری: 1393/01/01

تاریخ اولین اعلام اجباری: 1386/01/01

8669 :شماره استاندارد ملی

بخش مربوطه : صنعت

زیر گروه مربوطه : سایر صنایع

  • مراجع الزامی
  • آزمون ها
  • اصلاحیه ها
  • آزمایشگاه های مربوطه
  • شرکت های بازرسی مربوطه
4541-کاغذ و مقوا- کاغذهای ساک کرافت-ویژگی ها و روش آزمون (1394) (ملی)
1743-کاغذ روزنامه - ویژگی ها و روش آزمون (1394) (ملی)
4120-کاغذ چاپ و تحریر- ویژگی ها و روش آزمون (1395) (ملی)
3054- کاغذ لاینر- ویژگی ها و روش آزمون (1392) (ملی)
3488- کاغذ- کاغذ فلوتینگ - ویژگی ها و روش های آزمون (1386) (ملی)
تا کنون برای این استاندارد آزمونی ثبت نشده است
تا کنون برای این استاندارد اصلاحیه ای ثبت نشده است
تا کنون برای این استاندارد آزمایشگاهی ثبت نام نکرده است