9649-کاشی سرامیکی-معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید


تاریخ تصویب/انتشار: 1389/01/01

تاریخ آخرین بازنگری: 1389/01/01

تاریخ اولین اعلام اجباری: 1387/01/01

9649 :شماره استاندارد ملی

بخش مربوطه : صنعت

زیر گروه مربوطه : صنایع کانی و غیر فلزی

  • مراجع الزامی
  • آزمون ها
  • اصلاحیه ها
  • آزمایشگاه های مربوطه
  • شرکت های بازرسی مربوطه
25-کاشی های سرامیکی، تعاریف، طبقه بندی، ویژگی ها و نشانه گذاری (ملی)
9169-2-کاشی های سرامیکی- قسمت 2: تعیین ابعاد و کیفیت سطح- روش آزمون (ملی)
تا کنون برای این استاندارد آزمونی ثبت نشده است
شماره اصلاحیه: 2 دریافت فایل اصلاحیه
شماره اصلاحیه: 1 دریافت فایل اصلاحیه
تا کنون برای این استاندارد آزمایشگاهی ثبت نام نکرده است