9653-آهن و فولاد-معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید


تاریخ تصویب/انتشار: 1391/01/01

تاریخ آخرین بازنگری: 1392/01/01

تاریخ اولین اعلام اجباری: 1387/01/01

9653 :شماره استاندارد ملی

بخش مربوطه : صنعت

زیر گروه مربوطه : صنایع فلزی

  • مراجع الزامی
  • آزمون ها
  • اصلاحیه ها
  • آزمایشگاه های مربوطه
  • شرکت های بازرسی مربوطه
1070-فولاد وچدن- اندازه گیری مقدار سیلیس کل روش وزنی- روش آزمون (ملی)
3693-ورق فولاد کربنی گرم نوردیده با کیفیت معمولی و کششی (ملی)
1074-فولاد وچدن- اندازه گیری کربن کل روش وزنی، احتراقی- روش آزمون (ملی)
1797-1-میله های فولادی گرم نوردیده- قسمت 1: ابعاد میلگرد (ملی)
440-ضخامت ورق های فولادی (ملی)
2061-فولاد و چدن - تعیین مقدار منگنز -روش اسپکتروفتومتری (ملی)
تا کنون برای این استاندارد آزمونی ثبت نشده است
تا کنون برای این استاندارد اصلاحیه ای ثبت نشده است
تا کنون برای این استاندارد آزمایشگاهی ثبت نام نکرده است