7965-آجر- معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید


تاریخ تصویب/انتشار: 1389/01/01

تاریخ آخرین بازنگری: 1390/01/01

تاریخ اولین اعلام اجباری: 1386/01/01

7965 :شماره استاندارد ملی

بخش مربوطه : صنعت

زیر گروه مربوطه : صنایع کانی و غیر فلزی

  • مراجع الزامی
  • آزمون ها
  • اصلاحیه ها
  • آزمایشگاه های مربوطه
  • شرکت های بازرسی مربوطه
7-آجر رسی- ویژگی ها و روش های آزمون (ملی)
7134-مصالح ساختمانی- آجرهای رسی سبک غیرباربر با سوراخ های افقی، پنل های آجری رسی سبک غیرباربر با سوراخ های افقی و آجرهای رسی سبک با سوراخ های قائم- روش های آزمون (1382) (ملی)
1162-خاک- ﺧﺎک رس ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ آجر رسی- ویژگی ها و روش ﻫﺎی آزﻣﻮن (ملی)
7122-مصالح ساختمانی- آجرهای رسی سبک غیرباربر با سوراخ های افقی و پنل های آجری رسی سبک (ملی)
7121-مصالح ساختمانی- بلوک های سفالی دیواری باربر و غیر باربر با سوراخ های قائم- ویژگی ها (ملی)
تا کنون برای این استاندارد آزمونی ثبت نشده است
تا کنون برای این استاندارد اصلاحیه ای ثبت نشده است
تا کنون برای این استاندارد آزمایشگاهی ثبت نام نکرده است