6626-2-موتورسیکلت ها-مصرف سوخت،تعیین معیار انتشار دی اکسید کربن و دستورالعمل برچسب انرژی


تاریخ تصویب/انتشار: 1394/01/01

تاریخ آخرین بازنگری: 1394/01/01

تاریخ اولین اعلام اجباری: 1383/01/01

6626-2 :شماره استاندارد ملی

بخش مربوطه : حمل و نقل

زیر گروه مربوطه : موتورسیکلت

  • مراجع الزامی
  • آزمون ها
  • اصلاحیه ها
  • آزمایشگاه های مربوطه
  • شرکت های بازرسی مربوطه
8317-وسایل نقلیه دو یا سه چرخ-پلاک های شناسایی(1394) (ملی)
7558-وسایل نقلیه دو یا سه چرخ-مقررات تائید نوع و روش اجرایی(1392) (ملی)
8314-موتور گازی و موتورسیکلت- جرم ها و ابعاد(1384) (ملی)
6653-وسایل نقلیه دو یا سه چرخ- حداکثر گشتاور و توان خالص قوای محرکه(1393) (ملی)
REGULATION (EU) No 168/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 January 2013 on the approval and market surveillance of two- or three-wheel vehicles and quadricycles (بین المللی)
ISO/IEC 17020:2012 specifies requirements for the competence of bodies performing inspection and for the impartiality and consistency of their inspection activities (بین المللی)
6789-وسایل نقلیه دو یا سه چرخ- معیارها، روش اندازه گیری آلاینده های خروجی و تعیین میزان مصرف سوخت(1393) (ملی)
آزمون اندازه گیری مصرف سوخت و میزان انتشار دی اکسید کربن
آزمون اندازه گیری حداکثر توان خالص قوای محرکه
آزمون اندازه گیری جرم خالص‌‌
تا کنون برای این استاندارد اصلاحیه ای ثبت نشده است