7873-سیمان- معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید


تاریخ تصویب/انتشار: 1390/01/01

تاریخ آخرین بازنگری: 1391/01/01

تاریخ اولین اعلام اجباری: 1386/01/01

7873 :شماره استاندارد ملی

بخش مربوطه : صنعت

زیر گروه مربوطه : صنایع کانی و غیر فلزی

  • مراجع الزامی
  • آزمون ها
  • اصلاحیه ها
  • آزمایشگاه های مربوطه
  • شرکت های بازرسی مربوطه
389-ویژگی های سیمان پرتلند (ملی)
تا کنون برای این استاندارد آزمونی ثبت نشده است
شماره اصلاحیه: 1 دریافت فایل اصلاحیه
تا کنون برای این استاندارد آزمایشگاهی ثبت نام نکرده است