19582-واحد مرغداری-معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید


تاریخ تصویب/انتشار: 1393/01/01

تاریخ آخرین بازنگری: 1393/01/01

تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده

19582 :شماره استاندارد ملی

بخش مربوطه : صنعت

زیر گروه مربوطه : کشاورزی

در مرحله تعیین تاریخ اجباری می باشد

  • مراجع الزامی
  • آزمون ها
  • اصلاحیه ها
  • آزمایشگاه های مربوطه
  • شرکت های بازرسی مربوطه
3498-واژه نامه صنعت مرغداری(تاسیسات و تجهیزات) (1375) (ملی)
ISO50001-سیستم های مدیریت انرژی- الزامات همراه با راهنمای استفاده (1390-2011) (ملی)
7407-طیور- سالن مرغداری- مشخصات فنی و بهداشتی (1383) (ملی)
3484-آئین کار بهداشتی و فنی مرغداری های صنعتی (1373) (ملی)
تا کنون برای این استاندارد آزمونی ثبت نشده است
تا کنون برای این استاندارد اصلاحیه ای ثبت نشده است
تا کنون برای این استاندارد آزمایشگاهی ثبت نام نکرده است