8361-موتورهای دیزلی خودروهای سنگین و نیمه سنگین جاده ای و خارج جاده ای و ماشین آلات راهسازی، ساختمانی، معدنی و کشاورزی-تعیین معیار مصرف سوخت و دستور العمل برچسب انرژی


تاریخ تصویب/انتشار: 1393/01/01

تاریخ آخرین بازنگری: 1393/01/01

تاریخ اولین اعلام اجباری: 1394/01/01

8361 :شماره استاندارد ملی

بخش مربوطه : حمل و نقل

زیر گروه مربوطه : خودرو سنگین

  • مراجع الزامی
  • آزمون ها
  • اصلاحیه ها
  • آزمایشگاه های مربوطه
  • شرکت های بازرسی مربوطه
Regulation No 120 (UN/ECE R120), 2005,Uniform provisions concerning the approval of internal combustion engines to be installed in agricultural and forestry tractors and in nonroad mobile machinery, with regard to the measurement of the net power, net torque and specific fuel consumption (بین المللی)
13259-خودرو- تائید نوع تراکتورهای کشاورزی یا جنگل داری، تریلر(پی نوردها) و ماشین های دنباله بند تعویض پذیر کشیده شونده (1391) (ملی)
Regulation No.85 : Uniform provisions concerning the approval of internal combustion engines or electric drive trains intended for the propulsion of motor vehicles of categories M and N with regard to the measurement of net power and the maximum 30 minutes power of electric drive train (بین المللی)
EEC/70/220,on type-approval of motor vehicles and engines with respect to emissions from heavy duty vehicles (Euro VI) and on access to vehicle repair and maintenance information and amending Reg (EC) No 715/2007 and Directive 2007/46/EC and repealing Directives 80/1269/EEC,2005/55/EC,2005/78/EC (بین المللی)
6924-خودرو- تائید نوع وسایل نقلیه موتوری و تریلرها و سیستم ها- قطعات و واحدهای فنی و مجزای آن ها- مقررات و روش های اجرایی(1394) (ملی)
12544-ماشین های راهسازی، معدنی و ساختمانی- تائید نوع- مقررات و روش اجرایی(1393) (ملی)
آزمون مصرف سوخت دو نقطه ای مطابق با استانداردUN/ECE R120(برای موتور دیزل ماشین آلات)
آزمون مصرف سوخت دو نقطه ای مطابق با استانداردUN/ECE R85(برای موتور خودروها)
تا کنون برای این استاندارد اصلاحیه ای ثبت نشده است
تا کنون برای این استاندارد آزمایشگاهی ثبت نام نکرده است