8668-قند و شکر-معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید


تاریخ تصویب/انتشار: 1390/01/01

تاریخ آخرین بازنگری: 1390/01/01

تاریخ اولین اعلام اجباری: 1386/01/01

8668 :شماره استاندارد ملی

بخش مربوطه : صنعت

زیر گروه مربوطه : صنایع غذایی

  • مراجع الزامی
  • آزمون ها
  • اصلاحیه ها
  • آزمایشگاه های مربوطه
  • شرکت های بازرسی مربوطه
6897-اندازه گیری پلاریزاسیون شکر خام به روش پلاریمتری (ملی)
319-ویژگی های ملاس چغندر قند و نیشکر (ملی)
5194-اندازه گیری رطوبت شکر به وسیله کاهش وزن در اثر خشک کردن (ملی)
6763-شکر- آئین کار و تولید (ملی)
تا کنون برای این استاندارد آزمونی ثبت نشده است
تا کنون برای این استاندارد اصلاحیه ای ثبت نشده است
تا کنون برای این استاندارد آزمایشگاهی ثبت نام نکرده است