11594-معیارها و مشخصات فنی در مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی در صنایع ریخته گری چدن-روش قالب ماسه ای


تاریخ تصویب/انتشار: 1387/01/01

تاریخ آخرین بازنگری: 1388/01/01

تاریخ اولین اعلام اجباری: 1389/01/01

11594 :شماره استاندارد ملی

بخش مربوطه : صنعت

زیر گروه مربوطه : صنایع فلزی

  • مراجع الزامی
  • آزمون ها
  • اصلاحیه ها
  • آزمایشگاه های مربوطه
  • شرکت های بازرسی مربوطه
تا کنون برای این استاندارد آزمون مرجع ثبت نشده است
تا کنون برای این استاندارد آزمونی ثبت نشده است
تا کنون برای این استاندارد اصلاحیه ای ثبت نشده است
تا کنون برای این استاندارد آزمایشگاهی ثبت نام نکرده است