استانداردهای حمل و نقل / خودرو سنگین


 1. 8361-موتورهای دیزلی خودروهای سنگین و نیمه سنگین جاده ای و خارج جاده ای و ماشین آلات راهسازی، ساختمانی، معدنی و کشاورزی-تعیین معیار مصرف سوخت و دستور العمل برچسب انرژی
  زیرگروه: خودرو سنگین | شماره استاندارد ملی: 8361 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1393/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1394/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1393/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 2. 21546-موتور اتوبوس های گاز سوز- تعیین معیار مصرف سوخت
  زیرگروه: خودرو سنگین | شماره استاندارد ملی: 21546 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1395/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1395/01/01

  اعلام اجباری نشده است.

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد