استانداردهای حمل و نقل / خودرو سبک


  1. 4241-2-خودروهای سبک(بنزینی، دیزلی و دوگانه سوز)- مصرف سوخت، تعیین معیار انتشار دی اکسید کربن و دستور العمل برچسب انرژی
    زیرگروه: خودرو سبک | شماره استاندارد ملی: 4241-2 | اصلاحیه دارد
    تاریخ تصویب/انتشار: 1394/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1383/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1394/01/01

    استاندارد شماره 14627 با بازنگری این استاندارد باطل و مفاهیم آن به این استاندارد الحاق شده است.

    دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد