استانداردهای حمل و نقل / موتورسیکلت


 1. 6626-2-موتورسیکلت ها-مصرف سوخت،تعیین معیار انتشار دی اکسید کربن و دستورالعمل برچسب انرژی
  زیرگروه: موتورسیکلت | شماره استاندارد ملی: 6626-2 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1394/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1383/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1394/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 2. 18373-1 -موتورسیکلت ها و موپدهای الکتریکی - عملکرد - قسمت 1 : مصرف انرژی مرجع و رتبه آن
  زیرگروه: موتورسیکلت | شماره استاندارد ملی: 18373-1 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1395/12/21| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1395/12/21

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 3. 18373-2-موتورسیکلت ها و موپد های برقی -عملکرد-قسمت2: مشخصه های عملیاتی جاده
  زیرگروه: موتورسیکلت | شماره استاندارد ملی: 18373-2 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1393/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1393/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد