استانداردهای حمل و نقل / سوخت


 1. 257- فرآورده های نفتی - سوخت - گازهای نفتی مایع شده - ویژگی ها
  زیرگروه: سوخت | شماره استاندارد ملی: 257 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1392/12/21| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1392/12/21

  این استاندارد جایگز ین استاندارد ملی ایران به شماره 257 سال 1381 است

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 2. 4903-فرآورده های نفتی- سوخت- نفت گاز-ویژگی ها
  زیرگروه: سوخت | شماره استاندارد ملی: 4903 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1387/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1387/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 3. 4904-فرآورده های نفتی- سوخت- بنزین موتورهای درون سوز-ویژگی ها
  زیرگروه: سوخت | شماره استاندارد ملی: 4904 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1387/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1387/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 4. 6750-1-گاز طبیعی-گاز طبیعی فشرده به عنوان سوخت خودرو قسمت اول: مشخصات کیفی
  زیرگروه: سوخت | شماره استاندارد ملی: 6750-1 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1388/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1388/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد