استانداردهای ساختمان / انرژی های تجدیدپذیر


 1. 7129-انرژی های خورشیدی-کلکتورهای حرارتی خورشیدی-روش های آزمون
  زیرگروه: انرژی های تجدیدپذیر | شماره استاندارد ملی: 7129 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1395/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1395/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 2. 7385-1-گرمایش خورشیدی - سیستم های آبگرمکن خانگی –قسمت اول : روش های اجرایی رده بندی عملکرد با استفاده از روش های آزمون آزمون در فضای بسته
  زیرگروه: انرژی های تجدیدپذیر | شماره استاندارد ملی: 7385-1 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1383/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1383/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 3. 7385-2-گرمایش خورشیدی ـ سیستم های آبگرمکن خانگی ، قسمت دوم : روش های آزمون در فضای باز برای تعیین عملکرد سیستم و پیش بینی عملکرد سالانه سیستم های صرفاً خورشیدی
  زیرگروه: انرژی های تجدیدپذیر | شماره استاندارد ملی: 7385-2 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1383/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1383/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 4. 7385-5-گرمایش خورشیدی-سامانه های آبگرمکن خانگی-قسمت پنجم: توصیف مشخصات عملکرد سامانه با استفاده از آزمون های کل سامانه و شبیه سازی کامپیوتری
  زیرگروه: انرژی های تجدیدپذیر | شماره استاندارد ملی: 7385-5 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1387/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1387/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 5. 14205-3- آبگرمکن گازسوز خانگی با کمک انرژی خورشیدی با توان حرارتی ورودی بیشینه 70 کیلووات و ظرفیت مخزن بیشینه 500 لیتر- قسمت 3: ارزیابی مصرف انرژی
  زیرگروه: انرژی های تجدیدپذیر | شماره استاندارد ملی: 14205-3 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1390/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1390/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 6. 19006-1-سامانه های حرارتی خورشیدی و اجزای آن-سامانه های ساخت سفارشی-قسمت 1: الزامات عمومی برای آبگرمکن های خورشیدی و سامانه های ترکیبی
  زیرگروه: انرژی های تجدیدپذیر | شماره استاندارد ملی: 19006-1 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1393/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1393/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 7. 19006-2-سامانه های حرارتی خورشیدی و اجزای آن-سامانه های ساخت سفارشی-قسمت 2:روش های آزمون برای آبگرمکن های خورشیدی و سامانه های ترکیبی
  زیرگروه: انرژی های تجدیدپذیر | شماره استاندارد ملی: 19006-2 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1393/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1393/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 8. 19006-5-سامانه های حرارتی خورشیدی و اجزای آن-سامانه های ساخت سفارشی- قسمت 5: روش های آزمون عملکرد برای تجهیزات کنترل
  زیرگروه: انرژی های تجدیدپذیر | شماره استاندارد ملی: 19006-5 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1393/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1393/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد