استانداردهای ساختمان / معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی


 1. 2315-پلاستیک های سلولی صلب- تعیین جذب آب - روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 2315 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1390/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1390/01/01

  این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 2315:سال 1372میگردد.

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 2. 2316-پلاستیک ها و لاستیک های سلولی- تعیین ابعاد خطی- روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 2316 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1390/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1390/01/01

  این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 2316:سال 1372میگردد.

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 3. 4980-سنگدانه-تعیین چگالی،چگالی نسبی(وزن مخصوص) و جذب آب سنگدانه ریز-روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 4980 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1390/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1390/01/01

  این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 4980: سال 1378 شده است.

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 4. 4981-سنگدانه-تعیین چگالی انبوهی(وزن واحد) و فضاهای خالی در سنگدانه-روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 4981 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1390/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1390/01/01

  این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 4981: سال 1378 شده است.

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 5. 4982-سنگدانه-تعیین چگالی،چگالی نسبی(وزن مخصوص) و جذب آب سنگدانه درشت-روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 4982 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1390/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1390/01/01

  این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 4982: سال 1377 شده است.

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 6. 4985-سبکدانه ها برای بتن سازه ای-ویژگی ها
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 4985 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1396/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1396/01/01

  این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 4985: سال 1390 شده است.

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 7. 6744-اجزای ساختمانی و عناصر ساختمانی- مقاومت حرارتی و ضریب انتقال حرارتی- روش محاسبه
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 6744 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1390/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1390/01/01

  این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 6744: سال 1382 شده است.

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 8. 7113-فرآورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان- تعیین طول و عرض- روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 7113 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1396/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1396/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 9. 7114-فرآورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان- تعیین ضخامت- روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 7114 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1396/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1396/01/01

  این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 7114:سال 1383 میگردد.

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 10. 7115-فرآورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان- تعیین گونیا بودن- روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 7115 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1396/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1396/01/01

  این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 7115:سال 1383 میگردد.

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 11. 7116-فرآورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان- تعیین تخت بودن- روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 7116 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1396/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1396/01/01

  این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 7116:سال 1383میگردد.

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 12. 7117-فرآورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان- تعیین رفتار فشاری- روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 7117 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1396/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1396/01/01

  این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 7117:سال 1383میگردد.

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 13. 7118-فرآورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان- تعیین چگالی ظاهری- روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 7118 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1396/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1396/01/01

  این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 7118:سال 1383میگردد.

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 14. 7119-فرآورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان- تعیین مقاومت کششی عمود بر سطح- روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 7119 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1396/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1396/01/01

  این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 7119:سال 1383میگردد.

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 15. 7120-فرآورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان- تعیین جذب آب کوتاه مدت با غوطه‌ور سازی جزیی- روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 7120 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1396/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1396/01/01

  این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 7120:سال 1383میگردد.

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 16. 7121-مصالح ساختمانی- بلوک های سفالی دیواری باربر و غیر باربر با سوراخ های قائم- ویژگی ها
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 7121 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1391/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1391/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 17. 7271-1-واکنش در برابر آتش برای مصالح و فرآورده های ساختمانی- روش های آزمون- قسمت اول: اندازه گیری شدت رهایش گرما ناشی از سوختن مصالح و فرآورده های ساختمانی بوسیله دستگاه گرماسنجی مخروطی
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 7271-1 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1382/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1382/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 18. 7271-2-واکنش در برابر آتش برای مصالح و فرآورده های ساختمانی- روش های آزمون-قسمت دوم: آزمون قابلیت نسوختن مواد
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 7271-2 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1383/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1383/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 19. 7271-4-واکنش در برابر آتش برای مصالح و فرآورده های ساختمانی- روش های آزمون-قسمت چهارم: قابلیت افروزش فرآورده های ساختمانی در برخورد مستقیم شعله(آزمون منبع تک شعله)
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 7271-4 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1384/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1384/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 20. 7271-5-واکنش در برابر آتش برای مصالح و فرآورده های ساختمانی- روش های آزمون-قسمت پنجم: تعیین گرمای ناشی از سوختن مواد
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 7271-5 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1385/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1385/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 21. 7271-8-واکنش در برابر آتش برای مصالح و فرآورده های ساختمانی- روش های آزمون-قسمت هشتم:روش های تثبیت شرایط وضوابط کلی برای انتخاب مصالح پشت کار
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 7271-8 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1384/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1384/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 22. 7293-فرآورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان- تعیین پایداری ابعادی در شرایط آزمایشگاهی نرمال ثابت(دمای°23 سانتی گراد و رطوبت نسبی50%)- روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 7293 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1396/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1396/01/01

  این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 7293:سال 1383میگردد.

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 23. 7294-فرآورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان- تعیین پایداری ابعادی در شرایط رطوبت و دمای معین- روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 7294 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1396/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1396/01/01

  این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 7294:سال 1383میگردد.

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 24. 7295-فرآورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان- تعیین تغییر شکل تحت شرایط مشخص بار فشاری و دما- روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 7295 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1396/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1396/01/01

  این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 7295:سال 1383میگردد.

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 25. 7296-فرآورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان- تعیین خزش فشاری- روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 7296 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1396/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1396/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 26. 7297-فرآورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان- تعیین مقاومت کششی موازی با سطوح ـ روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 7297 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1396/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1396/01/01

  این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 7297:سال 1383میگردد.

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 27. 7298-فرآورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان- تعیین ابعاد خطی آزمونه‌ها ـ روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 7298 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1396/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1396/01/01

  این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 7298:سال 1383میگردد.

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 28. 7299-فرآورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان- تعیین خواص انتقال بخار آب- روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 7299 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1396/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1396/01/01

  این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 7299:سال 1383میگردد.

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 29. 7300-فرآورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان- تعیین جذب آب دراز مدت بوسیله غوطه ور سازی- روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 7300 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1396/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1396/01/01

  این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره7300:سال 1383میگردد.

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 30. 7301-فرآورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان- تعیین جذب آب دراز مدت از طریق نفوذ- روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 7301 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1396/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1396/01/01

  این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 7301:سال 1383میگردد.

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 31. 7302-فرآورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان- تعیین رفتار خمشی- روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 7302 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1396/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1396/01/01

  این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 7302:سال 1383میگردد.

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 32. 7303-فرآورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان- تعیین رفتار برشی- روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 7303 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1396/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1396/01/01

  این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 7303:سال 1383میگردد.

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 33. 7304-فرآورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان- تعیین پایداری در برابر یخ زدن- آب شدن- روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 7304 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1396/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1396/01/01

  این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 7304:سال 1383میگردد.

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 34. 7657-سبکدانه ها برای بلوک های بنایی بتنی- ویژگی ها
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 7657 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1396/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1396/01/01

  این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 7657:سال 1390میگردد.

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 35. 7823-خاک-طبقه بندی خاک ها و مخلوط های خاک-سنگدانه برای راه سازی-آیین کار
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 7823 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1390/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1390/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 36. 8081-فرآورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان- تعیین مواد آلی- روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 8081 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1396/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1396/01/01

  این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 8081:سال 1384میگردد.

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 37. 8082-مصالح ساختمانی – فرآورده های عایق کاری حرارتی – آکوستیک – تعیین سفتی دینامیکی، مصالح مورد استفاده در زیر کف های شناور در ساختمان های مسکونی-روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 8082 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1384/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1384/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 38. 8083-فرآورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان- تعیین ضخامت فرآورده های عایق کاری کف شناور- روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 8083 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1396/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1396/01/01

  این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 8083: سال 1383 شده است.

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 39. 8084-مصالح ساختمانی-فرآورده های عایق کاری حرارتی-واژه نامه
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 8084 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1387/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1387/01/01

  این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 8084: سال 1384 شده است.

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 40. 8085-مصالح ساختمانی – فرآورده های عایق کاری حرارتی- آکوستیک - مواد برای کاربردهای آکوستیکی – تعیین مقاومت در برابر جریان هوا – روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 8085 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1384/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1384/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 41. 8086-مصالح ساختمانی- فرآورده های عایق کاری حرارتی- تعیین رفتار تحت بار متمرکز- روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 8086 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1384/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1384/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 42. 8116-فرآورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان- فرآورده های کارخانه ای پشم معدنی- ویژگی ها
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 8116 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1396/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1396/01/01

  این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 8116: سال 1390 و اصلاحیه شماره 1: سال 1394 میگردد.

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 43. 8298-فرآورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان- فرآورده های کارخانه ای فوم صلب پلی یورتان- ویژگی ها
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 8298 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1396/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1396/01/01

  این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 8298:سال 1384میگردد.

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 44. 8299-1-فرآورده ها و اجزای ساختمانی- قسمت 1: طبقه بندی واکنش در برابر آتش
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 8299-1 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1395/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1395/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 45. 8320-مصالح ساختمانی- فرآورده های عایق کاری حرارتی ساخته شده در کارخانه از پرلیت منبسط (EPB)- ویژگی ها
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 8320 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1384/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1384/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 46. 8621-مصالح ساختمانی- فرآورده های با مقاومت حرارتی متوسط و زیاد- تعیین مقاومت حرارتی- روش لوح گرم محافظت شده و جریان حرارت سنج
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 8621 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1385/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1385/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 47. 8731- عایق های حرارتی- تعیین مقاومت حرارتی و خواص مربوط به آن، در حالت پایدار توسط دستگاه لوح گرم محافظت شده- روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 8731 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1385/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1385/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 48. 10945-آکوستیک-اندازه گیری جذب صدا در اتاق واخنش-روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 10945 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1387/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1387/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 49. 10946-مصالح ساختمانی- فرآورده های عایق کاری حرارتی- تعیین رفتار تحت بارگذاری دوره‌ای- روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 10946 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1387/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1387/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 50. 10947-مصالح ساختمانی- فرآورده های عایق کاری حرارتی- پشم چوب کارخانه‌ای(WW)- ویژگی ها
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 10947 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1387/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1387/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 51. 10948-مصالح ساختمانی- فرآورده های عایق کاری حرارتی- چوب پنبه منبسط کارخانه‌ای(ICB)- ویژگی ها
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 10948 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1387/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1387/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 52. 10949-مصالح ساختمانی- فرآورده های عایق کاری حرارتی - الیاف چوب کارخانه‌ای(WF)- ویژگی ها
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 10949 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1387/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1387/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 53. 10950-مصالح ساختمانی- فرآورده های عایق کاری حرارتی- پلی استایرن منبسط کارخانه‌ای (EPS)- ویژگی ها
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 10950 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1387/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1387/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 54. 10951-مصالح ساختمانی- فرآورده های عایق کاری حرارتی- شیشه سلولی کارخانه ای (CG) ویژگی ها
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 10951 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1387/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1387/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 55. 10952-مصالح ساختمانی- فرآورده های عایق کاری حرارتی- فوم پلی استایرن اکسترود شده کارخانه ای (XPS)- ویژگی ها
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 10952 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1387/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1387/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 56. 10953-مصالح ساختمانی- فرآورده های عایق کاری حرارتی- فوم فنلی کارخانه ای (PF)- ویژگی ها
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 10953 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1387/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1387/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 57. 11055-فرآورده ها و مصالح ساختمانی- خواص حرارتی،رطوبتی- مقادیر طراحی جدول بندی شده
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 11055 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1387/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1387/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 58. 11056-فرآورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان‌ها- سامانه های مرکب عایق حرارتی بیرونی (ETICS) بر پایه ی پلی‌استایرن منبسط‌شده- ویژگی ها
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 11056 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1387/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1387/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 59. 11057-فرآورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان ها- سیستم های مرکب عایق حرارتی بیرونی (ETICS) بر پایه پشم معدنی- ویژگی ها
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 11057 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1387/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1387/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 60. 11058-مصالح ساختمانی- فرآورده های عایق کاری حرارتی- ارزیابی انطباق
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 11058 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1387/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1387/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 61. 11059-1-مصالح ساختمانی- فرآورده های عایق کاری حرارتی- سبکدانه رس منبسط اجرا شده درجا- قسمت اول- فرآورده های فله ای قبل از نصب- ویژگی ها
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 11059-1 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1387/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1387/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 62. 11060-مصالح ساختمانی- فرآورده های عایق کاری حرارتی- تنظیم شرایط تا تعادل رطوبتی تحت شرایط رطوبت و دمای معین- روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 11060 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1387/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1387/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 63. 11061-مصالح ساختمانی- فرآورده های عایق کاری حرارتی- تعیین خواص مکانیکی شبکه‌های لیف شیشه- روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 11061 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1396/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1396/01/01

  این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 11061:سال 1387میگردد.

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 64. 11062-1-مصالح ساختمانی- فرآورده های عایق کاری حرارتی اجرا شده درجا از پرلیت منبسط- قسمت اول- فرآورده های فله ای و چسبیده قبل از نصب- ویژگی ها
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 11062-1 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1387/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1387/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 65. 11062-2-مصالح ساختمانی- فرآورده های عایق کاری حرارتی اجرا شده درجا از پرلیت منبسط(EP)- قسمت دوم- فرآورده های اجرا شده - ویژگی ها
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 11062-2 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1387/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1387/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 66. 11422-1-آزمون های واکنش در برابر آتش برای نماها- قسمت اول- آزمون مقیاس متوسط
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 11422-1 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1387/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1387/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 67. 11422-2-آزمایش‌های واکنش در برابر آتش برای نماها- قسمت دوم: آزمون مقیاس بزرگ
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 11422-2 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1388/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1388/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 68. 11423-مصالح ساختمانی- فرآورده های عایق کاری حرارتی- پلاستیک‌های سلولی صلب- تعیین درصد حجمی سلول‌های باز و سلول های بسته مصالح صلب- روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 11423 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1387/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1388/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 69. 11424-مصالح ساختمانی، فرآورده های عایق کاری حرارتی- تعیین مقاومت بیرون کشیدن سامانه‌های مرکب عایق حرارتی خارجی، آزمون بلوک اسفنجی (ETICS)- روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 11424 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1387/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1387/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 70. 11425-مصالح ساختمانی- فرآورده های عایق کاری حرارتی- تعیین مقاومت دربرابرضربه سامانه‌های مرکب عایق حرارتی خارجی (ETICS)- روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 11425 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1387/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1387/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 71. 11426-مصالح ساختمانی- فرآورده های عایق کاری حرارتی- تعیین مقاومت دربرابرفرورفتگی سامانه های مرکب (کامپوزیتی) عایق حرارتی خارجی(ETICS)- روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 11426 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1387/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1387/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 72. 11427-1-مصالح ساختمانی- فرآورده های عایق کاری حرارتی اجرا شده در جا از ورمیکولیت متورق(EV)- قسمت اول- فرآورده های فله‌ای و متصل شده قبل از نصب- ویژگی ها
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 11427-1 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1387/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1387/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 73. 11427-2-مصالح ساختمانی- فرآورده های عایق کاری حرارتی اجرا شده در جا از ورمیکولیت متورق(EV)- قسمت دوم- فرآورده های نصب شده- ویژگی ها
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 11427-2 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1387/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1387/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 74. 11519-مصالح ساختمانی-روش های آماری برای کنترل کیفیت مصالح و اجزای ساختمانی
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 11519 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1387/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1387/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 75. 11520-عملکرد حرارتی مصالح و محصولات ساختمانی- تعیین مقاومت حرارتی با روش های لوح گرم محافظت شده و جریان حرارت سنج- محصولات ضخیم با مقاومت حرارتی زیاد و متوسط
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 11520 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1387/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1387/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 76. 11621-واکنش در برابر آتش برای مصالح و فرآورده های ساختمانی- روش های آزمون- فرآورده های ساختمانی به جز کفپوش ها در معرض تهاجم گرمایی عامل مشتعل منفرد( SBI )
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 11621 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1387/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1387/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 77. 12805-گچ-پانل های مرکب صفحات روکش دار گچی عایق حرارتی/صوتی-تعاریف،الزامات و روش های آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 12805 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1388/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1388/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 78. 13786-مصالح ساختمانی- فرآورده های عایق کاری حرارتی- تخته گچی با عایق فوم صلب پلی استایرن یا عایق فوم صلب پلی یورتان- ویژگی ها
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 13786 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1390/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1390/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 79. 13787-3-عملکرد حرارتی اجزاء و فرآروده های ساختمانی- معیارهای ویژه برای ارزیابی آزمایشگاه های سنجش خواص انتقال حرارت- قسمت 3: اندازه گیری ها توسط روش جریان حرارت سنج
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 13787-3 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1390/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1390/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 80. 13939-سنگدانه-روش های کاهش نمونه های آزمایشگاهی-آیین کار
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 13939 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1389/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1389/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 81. 13940-مصالح و فرآورده های ساختمانی- خواص هیگروترمال- مقادیر طراحی جدول‌بندی شده و روش های تعیین مقادیر حرارتی طراحی و اعلام شده- آیین کار
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 13940 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1389/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1389/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 82. 13941-فرآورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی- تعیین چگالی ظاهری عایق حرارتی پیش ساخته لوله- روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 13941 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1389/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1389/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 83. 13942- فرآورده های عایق کاری حرارتی - تعیین مواد غیر الیافی عایق های الیاف معدنی مصنوعی سنگ و سرباره- روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 13942 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1389/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1389/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 84. 14157-1-مصالح ساختمانی-فرآورده های عایق کاری حرارتی- قسمت 1: پشم معدنی فله‌ای شکل یافته در محل قبل از نصب- ویژگی ها
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 14157-1 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1387/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1387/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 85. 14157-2-مصالح ساختمانی- فرآورده های عایق کاری حرارتی- قسمت2: پشم معدنی فله‌ای شکل یافته در محل بعد از نصب- ویژگی ها
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 14157-2 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1387/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1387/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 86. 14159-پنل‌های خود ایستای دارای عایق حرارتی با دو رویه ی فلزی - فرآورده های کارخانه‌ای - ویژگی ها
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 14159 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1390/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1390/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 87. 14160-زمان مندی عایق های حرارتی- تعیین تغییر دراز مدت در مقاومت حرارتی پلاستیک های سلول بسته- روش های آزمون آزمایشگاهی تسریع شده
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 14160 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1390/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1390/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 88. 14161-فرآورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی- فرآورده های کارخانه ای صلب فوم پلی یورتان و فوم ایزوسیانورات- ویژگی ها
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 14161 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1390/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1390/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 89. 14162-فرآورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی- فرآورده های پشم معدنی کارخانه‌ای- ویژگی ها
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/عایق های حرارتی ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 14162 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1396/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1396/01/01

  این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 14162:سال 1390میگردد.

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد