استانداردهای ساختمان / معماری و مصالح ساختمانی/در و پنجره های ساختمانی


 1. 7821-در‌ها و دیوار‌های پرده‌ای و پنجره های ساختمان- تعیین آب‌بندی- روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/در و پنجره های ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 7821 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1382/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1382/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 2. 7822-در‌ها و دیوار‌های پرده‌ای و پنجره های ساختمان- تعیین میزان نفوذ هوا- روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/در و پنجره های ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 7822 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1382/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1382/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 3. 8521-1-شيشه- مجموعه شيشه هاي دوياچندجداره- ويژگي ها- قسمت اول: با لايه هوا
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/در و پنجره های ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 8521-1 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1384/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1384/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 4. 8522-شیشه- مجموعه شیشه های دو یا چندجداره- روش های آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/در و پنجره های ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 8522 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1384/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1384/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 5. 10786-پروفیل های پلی وینیل کلراید سخت ( PVC-U ) برای تولید درها و پنجره ها- تغییرات ظاهری پس از قرار گرفتن در معرض دمای 150 درجه سلسیوس- روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/در و پنجره های ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 10786 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1387/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1387/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 6. 10787-پروفیل های پلی وینیل کلراید سخت(PVC-U) برای تولید درها و پنجره ها- تعیین برگشت حرارتی- روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/در و پنجره های ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 10787 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1387/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1387/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 7. 10930-پروفیل های پلی وینیل کلراید سخت(PVC-U ) برای تولید درها و پنجره ها-تعیین مقاومت جوش گوشه ها و اتصالاتTشكل
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/در و پنجره های ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 10930 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1387/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1387/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 8. 11093-درها و پنجره ها ، نفوذ پذیری هوا- رده بندی
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/در و پنجره های ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 11093 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1387/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1387/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 9. 11418-درها و پنجره ها-واژه نامه
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/در و پنجره های ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 11418 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1387/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1388/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 10. 11419-1-عملكرد حرارتی پنجره ها، درها، و كركره ها و محاسبه ضريب انتقال حرارت - قسمت اول : کلیات
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/در و پنجره های ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 11419-1 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1387/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1387/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 11. 11419-2-عملكرد حرارتی پنجره ها، درها و كركره های بیرونی، محاسبه ضریب انتقال حرارت- قسمت 2: روش عددی برای چهارچوب ها
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/در و پنجره های ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 11419-2 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1389/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1389/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 12. 11420-درها و پنجره ها ، مقاومت در برابر بار باد-رده بندی
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/در و پنجره های ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 11420 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1387/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1387/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 13. 11421-درها و پنجره ها ، مقاومت در برابر بار باد- روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/در و پنجره های ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 11421 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1387/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1387/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 14. 11622-2-عملکرد حرارتی در‌ها، پنجره ها وکرکره های بیرونی- تعیین ضریب انتقال حرارت با روش محفظه گرم- قسمت 2: چهارچوب ها
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/در و پنجره های ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 11622-2 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1387/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1387/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 15. 11863-لنگه های در-مقاومت در برابر برخورد جسم سخت- روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/در و پنجره های ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 11863 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1388/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1388/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 16. 11864-در‌ها و پنجره ها-آب بندی-رده بندی
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/در و پنجره های ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 11864 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1388/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1388/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 17. 12169-پنجره ها- برخورد جسم نرم و سنگین- روش آزمون، الزامات ایمنی و رده بندی
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/در و پنجره های ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 12169 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1388/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1388/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 18. 12170-پنجره ها- تعیین مقاومت دویدگی- روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/در و پنجره های ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 12170 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1388/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1388/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 19. 12171-پنجره ها- تعیین مقاومت تابیدگی-روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/در و پنجره های ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 12171 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1388/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1388/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 20. 12277-در‌ها و پنجره ها-لنگه های در-تعیین رفتار تحت تغییرات رطوبت در شرایط آب و هوایی یكنواخت متوالی-روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/در و پنجره های ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 12277 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1388/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1388/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 21. 12288-در‌ها و پنجره ها-درهای لولایی یا پاشنه ای- تعیین مقاومت در برابر بار قائم- روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/در و پنجره های ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 12288 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1388/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1388/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 22. 12289-در‌ها و پنجره ها- درهای لولایی یا پاشنه ای- تعیین مقاومت تابیدگی-روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/در و پنجره های ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 12289 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1388/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1388/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 23. 12290-1-درها و پنجره ها-نیروهای عملكردی-قسمت اول:پنجره ها-روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/در و پنجره های ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 12290-1 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1388/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1388/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 24. 12290-2-درها و پنجره ها- نیروهای عملكردی- روش آزمون- قسمت دوم:درها
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/در و پنجره های ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 12290-2 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1388/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1388/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 25. 12291-پروفیل های PVC-U (پلی وینیل کلرید سخت) برای تولید درها و پنجره ها -طبقه بندی،الزامات و روش های آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/در و پنجره های ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 12291 | اصلاحیه دارد
  تاریخ تصویب/انتشار: 1388/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1388/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 26. 12292-پروفیل های پلی وینیل كلراید سخت (PVC-U) برای ساخت درها و پنجره ها- تعیین مقاومت در برابر هوازدگی مصنوعی
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/در و پنجره های ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 12292 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1388/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1388/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 27. 12594-شيشه در ساختمان- تعيين ضريب انتقال حرارت- روش محاسبه
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/در و پنجره های ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 12594 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1388/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1388/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 28. 12595-شیشه در ساختمان- محاسبه مقدار ضریب انتقال حرارت مجموعه شیشه های چند جداره در حالت پایا
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/در و پنجره های ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 12595 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1389/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1389/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 29. 12867-1-درها و پنجره ها- عملکرد محصول- قسمت 1: مجموعه درهای آدم روی بیرونی و پنجره ها بجز ويژگی های مقاومت در برابر آتش و/یا نشت دود- ویژگی ها
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/در و پنجره های ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 12867-1 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1388/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1388/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 30. 12868-در‌ها و پنجره ها- پنجره ها- رده بندی خصوصیات مكانیكی- دویدگی وتابیدگی و نیروهای عملكردی
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/در و پنجره های ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 12868 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1388/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1388/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 31. 12870-در‌ها و پنجره ها- پنجره ها ودرهای آدم رو- دوام مكانیكی- الزامات و رده بندی
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/در و پنجره های ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 12870 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1388/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1388/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 32. 16368-لنگه های در- اندازه گیری مقاومت در برابر ضربه ی جسم سخت-روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/در و پنجره های ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 16368 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1391/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1392/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 33. 16369-پنجره ها و درها-مقاومت در برابر باز و بسته شدن مكرر-روش آزمون
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/در و پنجره های ساختمانی | شماره استاندارد ملی: 16369 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1391/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1392/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد