استانداردهای ساختمان / لوازم و تجهیزات خانگی


 1. 937- بخاری های نفت سوز با دودکش
  زیرگروه: لوازم و تجهیزات خانگی | شماره استاندارد ملی: 937 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1375/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: بازنگری نشده

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 2. 1219- آبگرمکن گازسوز مخزن دار برای مصارف خانگی- ویژگی ها و روش های آزمون
  زیرگروه: لوازم و تجهیزات خانگی | شماره استاندارد ملی: 1219 | اصلاحیه دارد
  تاریخ تصویب/انتشار: 1389/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1386/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1389/01/01

  این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 1219: سال 1385 شده است.

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 3. 1219-2-آبگرمکن گازسوز مخزن دار- ویژگی ها و روش های آزمون مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی
  زیرگروه: لوازم و تجهیزات خانگی | شماره استاندارد ملی: 1219-2 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1382/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1392/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1383/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 4. 1220-1-بخاری گازسوز دودکش دار- ویژگی ها و روش های آزمون
  زیرگروه: لوازم و تجهیزات خانگی | شماره استاندارد ملی: 1220-1 | اصلاحیه دارد
  تاریخ تصویب/انتشار: 1382/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1384/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1382/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 5. 1220-2-بخاری گازسوز دودکش دار- مشخصات فنی و روش تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی
  زیرگروه: لوازم و تجهیزات خانگی | شماره استاندارد ملی: 1220-2 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1381/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1383/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1388/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 6. 1228- آبگرمکن های نفتی
  زیرگروه: لوازم و تجهیزات خانگی | شماره استاندارد ملی: 1228 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1370/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1365/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1370/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 7. 1828-آبگرمکن گازسوز فوری دیواری برای مصارف خانگی- ویژگی ها و روش های آزمون
  زیرگروه: لوازم و تجهیزات خانگی | شماره استاندارد ملی: 1828 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1385/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1371/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1389/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 8. 1828-2-آبگرمکن فوری گازسوز ویژگی ها و روش های آزمون مصرف انرژی و دستور العمل برچسب انرژی
  زیرگروه: لوازم و تجهیزات خانگی | شماره استاندارد ملی: 1828-2 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1388/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1383/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1388/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 9. 5363-پکیج های گازسوز گرمایش مرکزی- پکیج های نوع B11 و B11BS مجهز به مشعل های اتمسفریک با توان ورودی اسمی حداکثر 70 کیلو وات
  زیرگروه: لوازم و تجهیزات خانگی | شماره استاندارد ملی: 5363 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1388/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1392/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1388/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 10. 7268-بخاری گازسوز بدون دودکش-ویژگی ها و روش های آزمون
  زیرگروه: لوازم و تجهیزات خانگی | شماره استاندارد ملی: 7268 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1382/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1383/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1382/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 11. 7268-2-بخاری گازسوز بدون دودکش– مشخصات فنی و روش تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل تائیدیه انرژی
  زیرگروه: لوازم و تجهیزات خانگی | شماره استاندارد ملی: 7268-2 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1388/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1383/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1389/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 12. 10325-وسایل پخت و پز گازسوز خانگی- ویژگی ها و روش های آزمون
  زیرگروه: لوازم و تجهیزات خانگی | شماره استاندارد ملی: 10325 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1386/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1387/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1386/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 13. 10325-1-3-وسایل پخت و پز گازسوز خانگی- قسمت 1-3: ایمنی-وسایل دارای صفحه مشعل شیشه سرامیک
  زیرگروه: لوازم و تجهیزات خانگی | شماره استاندارد ملی: 10325-1 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1395/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1395/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 14. 10325-1-4-وسایل پخت و پز گازسوز خانگی- قسمت 1-4: ایمنی- وسایل دارای یک یا چند مشعل همراه با سیستم کنترل خودکار مشعل
  زیرگروه: لوازم و تجهیزات خانگی | شماره استاندارد ملی: 10325-1 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1395/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1395/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 15. 10325-1-1-وسایل پخت و پز گازسوز خانگی-قسمت1-1:ایمنی-کلیات
  زیرگروه: لوازم و تجهیزات خانگی | شماره استاندارد ملی: 10325-1 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1395/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1395/01/01

  این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 10325: سال 1386 شده است.

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 16. 10325-1-2-وسایل پخت و پز گازسوز خانگی-قسمت1-2:ایمنی-وسایل دارای فر و یا بریان کن با جابجایی اجباری هوای گرم
  زیرگروه: لوازم و تجهیزات خانگی | شماره استاندارد ملی: 10325-1 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1395/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1395/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 17. 12120-بخاری های نفت سوز نوع باز با تهویه طبیعی- ویژگی ها و الزامات ساخت
  زیرگروه: لوازم و تجهیزات خانگی | شماره استاندارد ملی: 12120 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1388/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1388/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 18. 12156-پکیج های گازسوز گرمایش مرکزی نوع C با توان ورودی اسمی حداکثر 70 کیلووات
  زیرگروه: لوازم و تجهیزات خانگی | شماره استاندارد ملی: 12156 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1388/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1392/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1388/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 19. 14553-پکیج های گازسوز گرمایش مرکزی- الزامات ویژه برای پکیج های چگالشی با توان ورودی اسمی حداکثر 70 کیلووات
  زیرگروه: لوازم و تجهیزات خانگی | شماره استاندارد ملی: 14553 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1390/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1392/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1390/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 20. 14628-وسایل پخت و پز گازسوز خانگی- تعیین معیار مصرف انرژی و دستور العمل برچسب انرژی
  زیرگروه: لوازم و تجهیزات خانگی | شماره استاندارد ملی: 14628 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1391/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1392/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1391/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 21. 14629-پکیج های گازسوز گرمایش مرکزی با توان اسمی حداکثر 70 کیلو وات- تعیین معیار مصرف انرژی و دستور العمل برچسب انرژی
  زیرگروه: لوازم و تجهیزات خانگی | شماره استاندارد ملی: 14629 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1391/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1392/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1391/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 22. 19940-بخاری های گازسوز مستقل دارای فن جهت تسهیل در انتقال محصولات احتراق و/یا تامین هوای لازم برای احتراق
  زیرگروه: لوازم و تجهیزات خانگی | شماره استاندارد ملی: 19940 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1394/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1394/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد