استانداردهای ساختمان / معماری و مصالح ساختمانی/ برچسب انرژی


 1. 14253-ساختمان های مسکونی- تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/ برچسب انرژی | شماره استاندارد ملی: 14253 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1390/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1390/01/01

  اعلام اجباری نشده است.

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 2. 14254-ساختمان های غیرمسکونی- تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/ برچسب انرژی | شماره استاندارد ملی: 14254 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1390/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1390/01/01

  اعلام اجباری نشده است.

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 3. 19795-پنجره-تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی
  زیرگروه: معماری و مصالح ساختمانی/ برچسب انرژی | شماره استاندارد ملی: 19795 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1394/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1394/01/01

  اعلام اجباری نشده است.

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد