استانداردهای صنعت / تجهیزات


 1. 12885-گرمکن های صنعتی گازسوز با انتقال حرارت جابجایی اجباری با ظرفیت حرارتی حداکثر 300 کیلووات- مشخصات فنی و روش تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی
  زیرگروه: تجهیزات | شماره استاندارد ملی: 12885 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1388/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1388/01/01

  اعلام اجباری نشده است.

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 2. 12886-گرمکن های صنعتی با سوخت مایع با انتقال حرارت جابجایی اجباری با توان حرارتی حداکثر تا 300 کیلو وات- مشخصات فنی و روش آزمون تعیین معیارمصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی
  زیرگروه: تجهیزات | شماره استاندارد ملی: 12886 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1388/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1388/01/01

  اعلام اجباری نشده است.

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 3. 13782-دیگ های بخار-مشخصات فنی و روش آزمون تعیین معیار مصرف انرژی و دستور العمل برچسب انرژی
  زیرگروه: تجهیزات | شماره استاندارد ملی: 13782 | اصلاحیه دارد
  تاریخ تصویب/انتشار: 1390/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1391/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1390/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد