استانداردهای صنعت / صنایع فلزی


 1. 8664-معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی الکتریکی در فرآیندهای تولید آلومینیوم
  زیرگروه: صنایع فلزی | شماره استاندارد ملی: 8664 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1384/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1386/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1384/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 2. 9653-آهن و فولاد-معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید
  زیرگروه: صنایع فلزی | شماره استاندارد ملی: 9653 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1391/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1387/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1392/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 3. 11594-معیارها و مشخصات فنی در مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی در صنایع ریخته گری چدن-روش قالب ماسه ای
  زیرگروه: صنایع فلزی | شماره استاندارد ملی: 11594 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1387/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1389/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1388/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 4. 11595-معیارها و مشخصات فنی در مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی در صنایع ریخته گری فولاد-روش قالب ماسه ای
  زیرگروه: صنایع فلزی | شماره استاندارد ملی: 11595 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1387/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1389/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1388/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 5. 16749-کنسانتره سرب و روی و شمش سرب و روی اولیه-معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید
  زیرگروه: صنایع فلزی | شماره استاندارد ملی: 16749 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1391/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1393/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1392/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد