استانداردهای صنعت / صنایع پتروشیمی


 1. 9648-معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی در فرآیندهای تولید مواد پلاستیکی به شکل اولیه و لاستیک مصنوعی
  زیرگروه: صنایع پتروشیمی | شماره استاندارد ملی: 9648 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1385/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1387/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1385/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 2. 13370-الفین-معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید
  زیرگروه: صنایع پتروشیمی | شماره استاندارد ملی: 13370 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1389/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1391/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1389/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 3. 13371-آمونیاک-معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید
  زیرگروه: صنایع پتروشیمی | شماره استاندارد ملی: 13371 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1389/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1391/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1389/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 4. 13372-متانول-معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید
  زیرگروه: صنایع پتروشیمی | شماره استاندارد ملی: 13372 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1389/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1391/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1389/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 5. 13373-اوره-معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید
  زیرگروه: صنایع پتروشیمی | شماره استاندارد ملی: 13373 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1389/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1391/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1389/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 6. 13374-آروماتیک-معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید
  زیرگروه: صنایع پتروشیمی | شماره استاندارد ملی: 13374 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1389/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1391/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1389/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد