استانداردهای صنعت / سایر صنایع


 1. 8669-معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی در فرآیندهای تولید خمیر و کاغذ
  زیرگروه: سایر صنایع | شماره استاندارد ملی: 8669 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1384/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1386/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1393/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 2. 9650-تایر و تیوب-معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید
  زیرگروه: سایر صنایع | شماره استاندارد ملی: 9650 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1390/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1387/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1390/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 3. 9651-اوراق فشرده چوبی-معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید
  زیرگروه: سایر صنایع | شماره استاندارد ملی: 9651 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1393/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1387/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1393/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 4. 11593-روغن موتور و تصفیه روغن کارکرده-معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید
  زیرگروه: سایر صنایع | شماره استاندارد ملی: 11593 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1393/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1389/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1393/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد