استانداردهای صنعت / صنایع پالایش، تبدیل و انتقال


 1. 13369-پالایشگاه های نفت-معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید
  زیرگروه: صنایع پالایش، تبدیل و انتقال | شماره استاندارد ملی: 13369 | اصلاحیه دارد
  تاریخ تصویب/انتشار: 1389/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1391/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1389/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 2. 13375-معیار بازده خالص در واحدهای تبدیل کننده سوخت های فسیلی به انرژی الکتریکی(نیروگاه های حرارتی سوخت فسیلی) و به انرژی الکتریکی و انرژی حرارتی به طور هم زمان(CHP)
  زیرگروه: صنایع پالایش، تبدیل و انتقال | شماره استاندارد ملی: 13375 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1389/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1391/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1389/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 3. 13376-تاسیسات و خطوط انتقال گاز طبیعی-تعیین معیار مصرف انرژی
  زیرگروه: صنایع پالایش، تبدیل و انتقال | شماره استاندارد ملی: 13376 | اصلاحیه دارد
  تاریخ تصویب/انتشار: 1389/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1391/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1389/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 4. 13377-تلمبه خانه ها و خطوط انتقال نفت خام و فرآورده های نفتی-تعیین معیار مصرف انرژی
  زیرگروه: صنایع پالایش، تبدیل و انتقال | شماره استاندارد ملی: 13377 | اصلاحیه دارد
  تاریخ تصویب/انتشار: 1390/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1391/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1390/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 5. 14156-پالایشگاه های گاز طبیعی-معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید
  زیرگروه: صنایع پالایش، تبدیل و انتقال | شماره استاندارد ملی: 14156 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1390/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1391/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1390/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 6. 19579-نمک زدایی نفت خام-معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید
  زیرگروه: صنایع پالایش، تبدیل و انتقال | شماره استاندارد ملی: 19579 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1393/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1393/01/01

  در مرحله تعیین تاریخ اجباری می باشد.

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 7. 19580-کارخانجات گاز و گاز مایع(NGL)-معیار مصرف انرژی در فرایندهای تولید
  زیرگروه: صنایع پالایش، تبدیل و انتقال | شماره استاندارد ملی: 19580 |
  تاریخ تصویب/انتشار: | تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: بازنگری نشده

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 8. 19581-پالایشگاه های نفت، گاز و مجتمع های پتروشیمی-معیار مصرف انرژی واحدهای یوتیلیتی
  زیرگروه: صنایع پالایش، تبدیل و انتقال | شماره استاندارد ملی: 19581 |
  تاریخ تصویب/انتشار: | تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: بازنگری نشده

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد