استانداردهای صنعت / کشاورزی


 1. 14300-گلخانه های تجاری-معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید
  زیرگروه: کشاورزی | شماره استاندارد ملی: 14300 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1390/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1390/01/01

  اعلام اجباری نشده است

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 2. 19582-واحد مرغداری-معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید
  زیرگروه: کشاورزی | شماره استاندارد ملی: 19582 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1393/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1393/01/01

  در مرحله تعیین تاریخ اجباری می باشد

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد