استانداردهای صنعت / صنایع کانی و غیر فلزی


 1. 7873-سیمان- معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید
  زیرگروه: صنایع کانی و غیر فلزی | شماره استاندارد ملی: 7873 | اصلاحیه دارد
  تاریخ تصویب/انتشار: 1390/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1386/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1391/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 2. 7965-آجر- معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید
  زیرگروه: صنایع کانی و غیر فلزی | شماره استاندارد ملی: 7965 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1389/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1386/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1390/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 3. 8665-آهک-معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید
  زیرگروه: صنایع کانی و غیر فلزی | شماره استاندارد ملی: 8665 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1391/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1386/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1391/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 4. 8666-گچ - معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید
  زیرگروه: صنایع کانی و غیر فلزی | شماره استاندارد ملی: 8666 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1391/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1386/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1391/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 5. 8667-شیشه تخت و ظروف شیشه ای-معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید
  زیرگروه: صنایع کانی و غیر فلزی | شماره استاندارد ملی: 8667 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1391/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1386/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1391/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 6. 9649-کاشی سرامیکی-معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید
  زیرگروه: صنایع کانی و غیر فلزی | شماره استاندارد ملی: 9649 | اصلاحیه دارد
  تاریخ تصویب/انتشار: 1389/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1387/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1389/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد