استانداردهای صنعت / صنایع غذایی


 1. 8668-قند و شکر-معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید
  زیرگروه: صنایع غذایی | شماره استاندارد ملی: 8668 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1390/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1386/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1390/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 2. 9652-روغن نباتی(تصفیه روغن نباتی و روغنکشی)-معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید
  زیرگروه: صنایع غذایی | شماره استاندارد ملی: 9652 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1390/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1387/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1390/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 3. 11956-صنایع لبنی-معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید
  زیرگروه: صنایع غذایی | شماره استاندارد ملی: 11956 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1392/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1389/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1392/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 4. 16747-کمپوت و کنسرو-معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید
  زیرگروه: صنایع غذایی | شماره استاندارد ملی: 16747 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1392/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1393/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1392/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 5. 16748-کنسانتره و آبمیوه-معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید
  زیرگروه: صنایع غذایی | شماره استاندارد ملی: 16748 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1392/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1393/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1392/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد